Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

U „Narodnim novinama“ broj 20/13 od 20. veljače 2013. godine objavljen je Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Navedeni pravilnik stupio je na snagu 28. veljače 2013. godine. Napominjemo da se radi o podzakonskom aktu čija je svrha normativno oblikovanje uvjeta za obavljanje dopunskih djelatnosti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, čime se obavljanje takvih djelatnosti izvlači iz netransparentne „sive zone“, te omogućuje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima obavljanje dopunskih djelatnosti i ostvarivanje prihoda od istih unutar propisanih okvira.

Pravilnik se sastoji od slijedećih dijelova: I. Opće odredbe (članci 1. i 2.), II. Vrste dopunskih djelatnosti na OPG-u (članak 3.), III. Način i uvjeti za obavljanje dopunskih djelatnosti na OPG-u, (članci 4.-10.), IV. Uvjeti za upis u Upisnik dopunskih djelatnosti na OPG-u (članci 11.-13.) i V. (Prijelazne i završne odredbe, članci 14. i 15.). Sastavni dio ovog Pravilnika je i dodatak I, koji sadrži Popis dopuštenih dopunskih djelatnosti na OPG-u u obliku tabličnog prikaza.

U sklopu Dodatka I nalazi se i Prilog I, odnosno obrazac zahtjeva prijave za upis u Upisnik dopunskih djelatnosti za obavljanje dopunskih djelatnosti na OPG-u.

U dijelu Opće odredbe, člankom 1. definiran je opseg normativnog oblikovanja (vrste dopunskih djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, način i uvjeti za obavljanje tih djelatnosti, te uvjeti za upis u Upisnik dopunskih djelatnosti. U članku 2. definira se značenje pojedinih pojmova koji se pojavljuju u pravilniku (OPG, izravna prodaja, poljoprivredni proizvodi, krajnji potrošač, prerada). Skrećemo pozornost na odredbu sadržanu u članku 2., stavku 5. kojom se dopunske djelatnosti na OPG-u definiraju kao djelatnosti koje omogućuju bolje korištenje proizvodnih kapaciteta te bolje korištenje rada članova OPG-a.

Definiranje dopunske djelatnosti na OPG-u

 U dijelu II. Vrste dopunskih djelatnosti na OPG-u, odredbama sadržanim u članku 3. propisane su dozvoljene dopunske djelatnosti na OPG-u, a koje su detaljno razrađene u Dodatku I Popis dopuštenih dopunskih djelatnosti na OPG-u u obliku tabličnog prikaza. Napominjemo da je odredbe ovog članka nužno sagledavati kao popis dopuštenih djelatnosti, a djelatnosti koje nisu navedene u članku 3. i Dodatku I ne smatraju se dopuštenima i ne predstavljaju dopunsku djelatnost kojom se OPG smije baviti sukladno odredbama ovog Pravilnika. Obavljanje dopunskih djelatnosti protivno odredbama ovog Pravilnika može biti sankcionirano sukladno drugim važećim propisima u RH, naročito iz domene poreznog zakonodavstva.  

Uvjeti za obavljanje dopunske djelatnosti na OPG-u 

U dijelu III. (Način i uvjeti za obavljanje dopunskih djelatnosti na OPG-u, članci 4.-10.) normirani su opći i posebni uvjeti za obavljanje dopunskih djelatnosti na OPG-u. Odredbama članka 4. propisano je da za  obavljanje dopunske djelatnosti OPG mora ispunjavati i ostale uvjete sukladno posebnim propisima koji uređuju tu djelatnost, odnosno, ukoliko se za obavljanje dopunske djelatnosti na OPG-u traže posebne kvalifikacije za osobe ili posebna tehnološka oprema, OPG neće biti u mogućnosti obavljati dopunsku djelatnost ukoliko ne ispunjava uvjete sukladno posebnim propisima kojima se normiraju takvi uvjeti.

Odredbama članka 5. ovog Pravilnika propisano je da je nositelj dopunske djelatnosti nositelj OPG-a ili član OPG-a uz suglasnost nositelja OPG-a, upisan u Upisnik. Za obavljanje iste vrste dopunske djelatnosti na OPG-u može biti upisan samo jedan nositelj. Za obavljanje različitih vrsta dopunskih djelatnosti može biti upisano više nositelja.

Pri obavljanju dopunske djelatnosti mogu pomagati svi članovi OPG-a koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i radnici na OPG-u sukladno posebnim propisima. Odredbom članka 6. propisano je da se dopunska djelatnost mora obavljati na zemljištu i/ili u objektima koje su nositelj ili članovi OPG-a upisali u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, čime se isključuje obavljanje dopunskih djelatnosti izvan zemljišta i/ili objekata koja pripadaju OPG-u koji je prijavio dopunsku djelatnost. 

Stručna sprema i kvalifikacije za obavljanje dopunske djelatnosti na OPG-u 

Skrećemo posebnu pozornost na odredbu sadržanu u članku 7. Pravilnika kojom je propisano da nositelj dopunske djelatnosti na OPG-u mora imati odgovarajuću kvalifikaciju (školsku ili stručnu spremu i stečeno zvanje) potrebnu za obavljanje dopunske djelatnosti sukladno posebnim propisima koji uređuju obavljanje pojedine dopunske djelatnosti. Navedena je odredba kogitivne (prisilne) naravi, a cilj joj je da se onemogući obavljanje dopunskih djelatnosti na OPG-u osobama koje ne raspolažu odgovarajućim kvalifikacijama za obavljanje određene dopunske djelatnosti (npr. točka 3.3. Dodatka I – Prenošenje znanja i vještina povezanih s poljoprivredom, šumarstvom i dopunskim djelatnostima na OPG-u).

Posebni uvjeti za obavljanje dopunskih djelatnosti na OPG-u normirani su odredbama članka 8. ovog Pravilnika. Dopunska djelatnost prerade hrane obavlja se u registriranim ili odobrenim objektima sukladno propisima o hrani. U okviru dopunske djelatnosti pružanja ugostiteljskih usluga na OPG-u pripremaju se i uslužuju jela, pića i ostali napitci od namirnica koje moraju biti iz pretežito vlastite proizvodnje, a sukladno propisima koji reguliraju ugostiteljsku djelatnost. U okviru dopunske djelatnosti proizvodnje energije iz bio mase, udio sirovina koje potječu s vlastitog OPG-a mora biti najmanje 20% od količine ukupno potrebnih sirovina ne dovodeći u pitanje posebne propise.  

DozvoljeniopsegobavljanjadopunskedjelatnostinaOPGu

Odrebom članka 9. propisano je da je dozvoljeni opseg obavljanja dopunske djelatnosti određen visinom godišnjeg dohotka iz dopunske djelatnosti. Godišnji dohodak iz dopunske djelatnosti je ukupni godišnji dohodak iz dopunske djelatnosti ostvaren na OPG-u po svim vrstama dopunskih djelatnosti i po svim nositeljima dopunske djelatnosti. Dozvoljeni prosječni godišnji dohodak iz dopunske djelatnosti ne smije biti veći od 50 % ukupnog godišnjeg dohotka OPG-a. 

Odredbama članka 10. ovog Pravilnika propisano je da OPG mora bilježiti primitke i izdatke iz dopunske djelatnosti u Knjizi primitaka i izdataka (Obrazac KPI) i utvrditi godišnji dohodak iz dopunske djelatnosti. Godišnji dohodak iz dopunske djelatnosti utvrđuje se kao razlika između primitaka i izdataka iz dopunske djelatnosti tijekom jedne kalendarske godine. Nadalje, odredbom stavka 3. ovog članka propisano je da Evidencija iz stavka 1. i 2. ovoga članka služi kao podloga za provjeru ispunjava li OPG uvjete iz članka 9. ovoga Pravilnika koji se odnose na opseg obavljanja dopunske djelatnosti. Ova Evidencija mora se čuvati najmanje 5 godina. 

Uvjeti za upis u Upisnik dopunskih djelatnosti na OPGu 

Dio IV., Uvjeti za upis u upisnik dopunskih djelatnosti na OPG-u sadrži odredbe koje se odnose na upis, promjenu i prestanak obavljanja dopunske djelatnosti na OPG-u, a sadržan je u odredbama članka 11. (postupak upisa), članka 12. (promjena podataka i prestanak obavljanja djelatnosti) i članka 13. (provjera uvjeta i ispis iz upisnika). 

Postupak upisa dopunske djelatnosti

Člankom 11. propisano je da se dopunska djelatnost mora upisati u Upisnik prije početka obavljanja, a Upisnik vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Upis se obavlja u regionalnim uredima/podružnicama APPRRR s obzirom na prebivalište nositelja OPG-a. (npr. ako nositelj ima prijavljeno prebivalište u Zagrebačkoj županiji, upis dopunske djelatnosti obaviti će se u regionalnom uredu, odnosno podružnici za Zagrebačku županiju). Zahtjev se mora podnijeti najmanje 30 dana prije početka obavljanja djelatnosti, a mora biti podnesen na obrascu koji je sastavni dio Priloga I ovog Pravilnika.

Uz Zahtjev se obavezno mora priložiti sljedeće: 

  1. dokaz o osposobljenosti za obavljanje dopunske djelatnosti ako je ista propisana posebnim propisima koji reguliraju dopunsku djelatnost,
  2. uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje tradicijskog ili umjetničkog obrta (samo za OPG koja se bave tradicijskim ili umjetničkim obrtom), ovisno o dopunskoj djelatnosti:

• rješenje o registraciji ili odobravanju objekta u poslovanju s hranom;

• rješenje o registraciji ili odobravanju objekta i/ili subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi;

• rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu;

• presliku ovjerene sanitarne knjižice i dokaz o položenom tečaju higijenskog minimuma (samo za one koji dolaze u kontakt s hranom).

Na temelju podnesenog Zahtjeva Agencija upisom u Upisnik nositelju dopunske djelatnosti izdaje izvod iz Upisnika koji je ujedno i potvrda o upisu u Upisnik. Upisnik sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, adresa i matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstava, vrstu dopunske djelatnosti sukladno Dodatku I ovoga Pravilnika, te datum upisa/promjene/ispisa iz Upisnika.

Promjena podataka i prestanak obavljanja dopunske djelatnosti na OPG-u

Promjena podataka i prestanak obavljanja djelatnosti propisana je odredbama sadržanim u članku 12. Pravilnika tako da svaku promjenu koja se odnosi na sadržaj Zahtjeva i prestanak obavljanja dopunskih djelatnosti nositelj dopunske djelatnosti mora prijaviti Agenciji u roku od 30 dana od nastanka promjene. Odredbama članka 13. ovog Pravilnika propisano je da je provjera ispunjenosti uvjeta i ispis iz Upisnika u nadležnosti Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Agencija provjerava ispunjavanje uvjeta iz ovoga Pravilnika, a ukoliko uvjeti nisu ispunjeni, Agencija ispisuje OPG iz Upisnika. 

U V. dijelu (Prijelazne i završne odredbe) skrećemo pozornost na odredbe sadržane u članku 14., a odnose se na osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika već obavljaju dopunske djelatnosti na OPG u skladu s važećim propisima. Takve osobe podnose Zahtjev u skladu s ovim Pravilnikom u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Na taj je način zakonodavac propisao rok za prilagodbu odredbama ovog Pravilnika.  

Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima predstavlja prvi pokušaj sustavnijeg reguliranja obavljanja dopunskih djelatnosti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Cilj ovog pravilnika je “ozakonjenje” obavljanja djelatnosti, te preciznije određivanje dopunskih djelatnosti kojima se obiteljska gospodarstva mogu baviti, što je ostvareno putem Dodatka I koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Postupak upisa, promjene djelatnosti i ispisa pojednostavljen je i unificiran za sve koji ulaze u sustav obavljanja dopunskih djelatnosti, a relativno dug rok od godinu dana za prilagodbu, odnosno usklađivanje upisa za one koji se dopunskim djelatnostima već bave omogućuje postupnu prilagodbu. Iako se na prvi pogled čini da je inzistiranje zakonodavca na formalnim kvalifikacijama, kao i propisivanjem da se dopunskim djelatnostima može baviti samo ako su ispunjeni tehnički uvjeti sukladno važećim propisima (npr. Zakonu o obrtu, Zakonu o hrani i dr.) kao uvjetom za bavljenje dopunskim djelatnostima strogo, treba imati u vidu činjenicu da bi propuštanje normativnog propisivanja ovog limita moglo imati brojne štetne posljedice, koje se ne bi reflektirale samo na obavljanje dopunske djelatnosti.

Pripremi za ispis