Uređaji za primjenu pesticida u mreži zakonskih propisa

pesticidi2_4.jpg

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju u Hrvatskoj započinje primjena Zajedničke poljoprivredne politike EU, koja obuhvaća brojne zakonske propise. Razne državne institucije, pa tako i Poljoprivredna savjetodavna služba, trude se poljoprivrednicima objasniti propise, i to bilo preko medija, skupova, predavanja ili u osobnom kontaktu.

Pridržavanjem, ispunjavanjem i poštivanjem tih obvezatnih zahtjeva i uvjeta, koje propisuje naše zakonodavstvo, a koje smo prihvatili od EU zakonodavstva (poznatije pod nazivom višestruka sukladnost), ostvarujemo prava na potpore u poljoprivredi. Ti uvjeti su vezani za zaštitu okoliša, zdravlje ljudi, zdravlje životinja i bilja, ali i za dobru poljoprivrednu i okolišnu praksu, za što bi svi mi trebali biti zainteresirani, jer nije svejedno što jedemo ili što pijemo.

Na tom tragu, Vlada RH treba donijeti Nacionalni akcijski plan (NAP) za postizanje održive uporabe pesticida. Na taj način želi se smanjiti uporaba sredstava za zaštitu bilja (SZB), tj. pesticida. Da bi nam sve to pojasnili i približili, Ministarstvo poljoprivrede je donijelo Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12, od 19.12.2012.). U tom pravilniku su propisane razne obveze kojih se treba pridržavati pri radu sa SZB. Za sada ćemo se bazirati samo na obvezama vezanim za uređaje za primjenu pesticida (prskalice/raspršivači). 

Prema pravilniku, sve osobe koje rukuju s pesticidima u okviru obavljanja svojih aktivnosti u poljoprivredi (rad na poljoprivrednim površinama), ali i distributeri i savjetnici, moraju imati primjerenu izobrazbu (edukacija) kako bi stekli potrebna znanja. Edukacija će trajati 15 školskih sati, a svakih 5 godina će se morati obnavljati stečeno znanje. Edukacija obuhvaća razna područja, a jedno od značajnijih je Sigurno rukovanje i primjena SZB, kao i Pravilno korištenje uređaja za primjenu SZB. Po završetku edukacije obveznici će polagati ispit i nakon uspješno položenog ispita dobiti potvrdu na osnovu koje će dobiti iskaznicu koju izdaje Poljoprivredna savjetodavna služba.

Nadalje, ovim pravilnikom uspostavljen je sustav obveznih redovitih pregleda i označavanja uređaja za primjenu SZB koji su u uporabi, što u RH do sada nije bilo u obvezi. Uređaji proizvedeni prije 1995. moraju biti pregledani do 26. studenoga 2014. Do 26. studenoga 2016. svi uređaji moraju biti barem jednom pregledani i imati znak o obavljenom pregledu, a nakon toga datuma mogu se koristiti samo oni uređaji koji su uspješno prošli pregled.

Novi uređaji kupljeni nakon 1. siječnja 2013. dobivaju znak o pregledu bez obavljenog pregleda, ali je u obvezi redovitog pregleda najmanje jednom u razdoblju od 5 godina nakon kupovine, a kasnije podliježu redovitom pregledu najmanje jednom u 3 godine nakon zadnjeg pregleda, kao i svi ostali uređaji. 

pesticidi1_2_4_.jpg

Redovite preglede uređaja provode ovlaštene ispitne stanice koje moraju ispunjavati propisane uvjete glede opreme i zaposlenika koji moraju prolaziti odgovarajuće izobrazbe. Ispitne stanice ovlašćuje Ministarstvo poljoprivrede ovisno o ispunjavanju uvjeta. Pregled uređaja provodi se u prostoru ispitne stanice ili u blizini prebivališta vlasnika uređaja ako su zadovoljeni uvjeti zaštite od onečišćenja. Pri obavljanju pregleda provjerava se da li uređaj udovoljavaju zahtjevima vezanim za relevantne norme, radi postizanja visoke razine sigurnosti, zaštite zdravlja ljudi i zaštite okoliša. Ispitna stanica u kojoj je izvršen pregled uređaja dodjeljuje uređaju znak o obavljenom redovitom pregledu samo ako uređaj zadovoljava sve zahtjeve pregleda. Rezultati pregleda upisuju se u izvještaj o pregledu uređaja na propisanim obrascima. Ministarstvo poljoprivrede vodi središnju evidenciju o uređajima. Informacije o pregledu uređaja moraju biti pristupačne javnosti.

Priznaje se pregled uređaja za primjenu SZB obavljen u drugoj državi članici EU kao istovjetan pregledu obavljenom u RH ako je pregled u skladu sa zahtjevima i relevantnim normama uz uvjet da je vremenski razmak od posljednjeg pregleda provedenog u drugoj državi članici EU-a jednak ili kraći od razdoblja učestalosti pregleda koje se primjenjuje u RH.

Na temelju procjene rizika za zdravlje ljudi i okoliš te učestalosti uporabe, izuzimaju se od obveza redovitog pregleda ručni uređaji (uređaji na ručni pogon), leđne prskalice (na ručni, baterijski i motorni pogon) i leđni motorni atomizeri. Za navedene uređaje vrijedi naputak koji sadržava informacije o nužnosti redovite zamjene dotrajalih dijelova, o posebnim rizicima povezanim s navedenim uređajima, a profesionalni korisnici će biti obučeni za njihovu pravilnu i sigurnu uporabu.

Profesionalni korisnici obvezni su uz redovite preglede uređaja provoditi i redovito baždarenje i tehničku kontrolu uređaja u skladu s odgovarajućom izobrazbom. Ispitnoj stanici se moraju prijaviti i uređaji za primjenu SZB koji iz tehničkih ili drugih razloga nisu u uporabi.

Sve ovo ne bi nas trebalo zbuniti niti obeshrabriti jer moramo biti svjesni da jedino na taj način možemo naći put prema velikom europskom tržištu koje je vrlo zahtjevno, ali koje zna cijeniti kvalitetu, koju hrvatski poljoprivrednici mogu ponuditi, što je vidljivo iz sve većeg broja PG-a koji se bave integriranom ili ekološkom proizvodnjom.

  

Đuro Cerovčec, dipl. ing. agr.
stručni savjetnik za mehanizaciju

Pripremi za ispis