Nove mogućnosti za poljoprivredna gospodarstva

Nadalje, novim Pravilnikom definirana  su ulaganja koja se isključivo odnose na primjenu nitratne direktive. Ova ulaganja odnose se na područja određena Odlukom o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (NN 130/2012). Za ova ulaganja moguće je ostvariti IPARD sredstva u iznosu od 75% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Novosti ima i mjeri 103 u sektorima vinarstva i sektoru maslinarstva unutar mjere 103 IPARD programa. U ovoj mjeri proširene su mogućnosti ulaganja u opremu za preradu, čuvanje i trženje vina i maslinovog ulja.

Navedenim izmjenama pravilnika za mjeru 101 omogućena je nabavka poljoprivredne mehanizacije. Neka od dozvoljenih ulaganja u mehanizaciju su slijedeća

 • Traktori
 • Oprema za oranje i pripremu tla
 • Oprema za gnojidbu tla
 • Oprema za sadnju i sjetvu
 • Oprema za primjenu sredstava za zaštitu bilja
 • Oprema za žetvu
 • Oprema za transport

Korisnici moraju kod planiranja svojih IPARD projekata voditi računa o nekoliko bitnih kriterija i uvjeta za ostvarivanje IPARD potpore. Tako se primjerice, novim izmjenama Pravilnika precizno definira maksimalna prihvatljiva snaga traktora u kW koju je moguće prijaviti na natječaj za IPARD potporu. Maksimalna snaga traktora vezana je uz kapacitet proizvodnje na kraju ulaganja poljoprivrednog gospodarstva odnosno potencijalnog korisnika IPARD potpore[1]. Nadalje Pravilnik određuje i maksimalan prihvatljiv izdatak za kupnju traktora.  Maksimalan prihvatljiv izdatak za kupnju traktora iznosi 3.750 kn/kw. Ovaj iznos čini gornju granicu prihvatljive cijene za obračun IPARD potpore.

Novosti u novom Pravilniku odnose se i na mogućnosti ulaganja u izgradnju i opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Energija proizvedena iz obnovljivih izvora može se koristiti isključivo za vlastite potrebe. Kapacitet postrojenja za proizvodnju energije za vlastite potrebe iz obnovljivih izvora ne smije biti veći od prosječne potrošnje toplinske i električne energije korisnika u zadnje dvije godine

Unutar svakog pojedinog sektora u navedenim mjerama IPARD programa propisani su specifični kriteriji koje korisnik mora zadovoljavati na početku i/ili na kraju ulaganja. Tako je npr. specifični kriterij u sektoru žitarica i u uljarica da korisnik na kraju ulaganja mora imati kapacitet za skladištenje žitarica i uljarica od min 100 tona do max 1.500 tona. Kapacitet za skladištenje dokazuje se odgovarajućim dokumentom o legalnosti gradnje u kojem je navedena namjena objekta.

Najvažnije korake do ostvarivanja IPARD potpore za nabavku poljoprivrede mehanizacije prikazati ćemo na primjeru iz sektora mljekarstva

Projekt: Mjera 101- Sektor mljekarstva, Nabavka traktora, žitne sijačice i pluga

Investitor – korisnik

Investitor iz ovog primjera je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo iz Virovitičke županije. Gospodarstvo se u poreznom nalazi u sustavu PDV-a i obveznik je poreza na dohodak. Nositelj obiteljskog gospodarstva je rođen 1971. godine i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava od 2001. godine.

Na gospodarstvu proizvodi se mlijeko. Proizvodni kapacitet temelji se na osnovnom stadu od 30 krava simentalske pasmine. Gospodarstvo trenutno nije kreditno zaduženo. Svo proizvedeno mlijeko otkupljuje mljekara koja djeluje na ovom području. Gospodarstvo ukupno obrađuje 44 ha zemlje. Najveći dio hrane za potrebu proizvodnje mlijeka se proizvodi na OPG- u. Dio poljoprivrednih površina koristi se za proizvodnju žitarica koje se prodaju na tržištu. Gospodarstvo nema mogućnosti značajnije povećavati osnovno stado

1.      Ciljevi ulaganja

Projekt ima za cilj nabaviti  novi traktor radi dotrajalog postoječeg traktora. Nabavka žitne sijačice omogućiti će se brža i kvalitetnija sjetva žitnih i krmnih kultura. Realizacijom projekta ne povećava se postojeća proizvodnja, stoga možemo reći da se radi o „troškovnoj“ investiciji radi podizanja efikasnosti rada na OPG-u.

Investitor se odlučio prijaviti na natječaj za dodjelu sredstava iz IPARD programa. Ostvarivanjem IPARD potpore gospodarstvo planira umanjiti vrijednost ukupne investicije i ostvariti bolju ekonomsku učinkovitost ulaganja

2.      Definiranje projekta i izrada specifikacija ulaganja

Za potrebe provođenja investicije te prijave na IPARD natječaj izrađene su specifikacija  za nabavku traktora i žitne sijačice. Tehnička specifikacija sastoji se od osnovnih tehničkih karakteristika koje određuju želje investitora s obzirom na ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju. Tako npr tehničke karakteristike mogu biti: tražena snaga u kw, broj cilindara, dodatna oprema, radni zahvat, radni kapacitet i slično.

Tehnička specifikaciju ovjerava investitor i šalje ponuditeljima za potrebe izrade ponude.

Temeljem tehničke specifikacije ponuditelji će ponuditi investitoru određen traktor i žitnu sijačicu. 

3.      Ugovaranje i izrada elaborata zaštite okoliša

Investitor mora za svoje ulaganje ishoditi Potvrdu o usklađenosti poljoprivrednog gospodarstva s minimalnim nacionalnim standardima i usklađenosti ulaganja s EU standardima. Ovi standardi odnose se na propise i standarde vezane uz zaštitu okoliša. U tu svrhu investitor dogovara izradu Elaborata zaštite okoliša propisanog sadržaja. Elaborat zaštite okoliša izrađuju pravne osobe, koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

4.      Ishođenje potrebitih potvrda

Za potrebe izrade prijave investitor mora ishoditi Rješenje o odobrenju objekta uz priloženi Zapisnik izdan od nadležne Uprave Ministarstva poljoprivrede. Navedeno Rješenje investitor će zatražiti  od Uprave veterinarstva. Uprava veterinarstva izdaje Rješenje o odobrenju farme na temelju činjeničnog stanja utvrđenog zapisnikom stručnog povjerenstva. Uz Rješenje o odobrenju farme, posjednik farme obvezan je priložiti Zapisnik veterinarske inspekcije, kao dokaz ispunjavanja veterinarsko zdravstvenih uvjeta.

5.      Prikupljanje valjanih ponuda

Za sva ulaganja koja su predmet prijave na IPARD natječaj prikupljaju se ponude sukladno proceduri koja je definirana Pravilnikom. Ovaj dio posla jedna je od ključnih točaka u kreiranju i kompletiranju IPARD prijave. Ovaj dio izrade IPARD dokumentacije zahtjeva izuzetnu preciznost, transparentnost, dosljednost i poštivanje pravila tržišnog natjecanja.

Putem obrazaca I-OOP-7 pozivaju se tvrtke da podnesu ponude za poljoprivrednu mehanizaciju sukladno zaprimljenoj tehničkoj specifikaciji. Za svako pojedinačno ulaganje iznad 10 000 Eura potrebno je prikupiti tri sadržajno usporedive ponude, dok je za ulaganja ispod 10 000 Eura potrebno prikupiti jednu ponudu. Nakon primitka obrazaca i tehničke specifikacije podnositelji ponuda ovjeravaju dostavljeni obrazac i specifikaciju, i investitoru šalju ponudu. Ponuđači uz ponudu dostavljaju izjavu o porijeklu i izjave da je poljoprivredna mehanizacija i oprema nova i neupotrebljavana. Sve su ponude važeće na dan podnošenja prijave na natječaj.

6.      Odabir ponuđača i definiranje prihvatljivih izdataka za IPARD

Po primitku valjanih ponuda i prateće dokumentacije investitor odabire najpovoljnije ponude. Najpovoljnija ponuda ne znači nužno i cjenovno najniža ponuda. U slučaju odabira cjenovno skuplje ponude investitor obrazlaže razloge odabira skuplje ponude. Neki od razloga za to mogu biti: trajanje garancija, mogućnosti servisa, kvaliteta, uvjeti plaćanja itd. Investitor po odabiru ponuda ispunjava obrazac I-OOP-8 u kojem se uspoređuju sve pristigle ponude u kojem se navode odabrani ponuditelji. U skladu s odabranim ponudama investitor ispunjava listu izdataka na obrascu I-OOP-15.1. Lista izdataka predstavlja prikaz svih prihvatljivih i neprihvatljivih izdataka od kojih se sastoji projekt i koji su predmet IPARD prijave.

7.      Definiranje izvora financiranja

U ovoj fazi potrebno je napraviti dobar izračun potrebnih novčanih sredstava za financiranje ulaganja. Potrebno je voditi računa i o dinamici izvođenja investicije i o potrebnom novcu za podmirenje PDV-a. Vrlo je važno da investitor pravodobno zatvori financijsku konstrukciju za financiranje investicije. Iz navedenih razloga investitor je obavio informativne razgovore s poslovnim bankama koje su uključene program HBOR-a kojim se financiraju IPARD projekti. Za potrebe financiranja ukupne investicije koristiti će se kredit iz programa HBOR-a za financiranje IPARD projekata. Za potrebe financiranja projekta u godini ulaganja investitor će koristiti kredit u iznosu od 402.000 kn.

Kreditni uvjeti su slijedeći:

 • rok otplate kredita: 6 godina[2]
 • razdoblje počeka: 1 godine
 • kamatna stopa iznosi 2 % godišnje
 • iznos kredita: 402.000 kn
 • IPARD sredstava u iznosu od 198.000 kn koristiti će se za umanjenje glavnice
 • glavnica kredita nakon realizacije IPARD potpore u i iznosi 204.000 kn

Tablica: Prikaz obveza po kreditu[3]

Razdoblja
Otplatni dio
Kamata
Anuitet
Ostatak duga
Razdoblje počeka
198.000[4]
8.040,00
 
204.000,00
1.
34.000,00
4.080,00
38.080,00
170.000,00
2.
34.000,00
3.400,00
37.400,00
136.000,00
3.
34.000,00
2.720,00
36.720,00
102.000,00
4.
34.000,00
2.040,00
36.040,00
68.000,00
5.
34.000,00
1.360,00
35.360,00
34.000,00
6.
34.000,00
680,00
34.680,00
0,00
  

8.      Izrada poslovnog plana

Sastavni dio IPARD dokumentacije je i poslovni plan. Poslovnim planom prikazuje se i analizira poslovanje podnositelja u prethodnom razdoblju i ekonomsko-financijski učinci investicije na poslovanje u budućnosti. Poslovni plan na jednom mjestu objedinjuje najvažnije značajke projekta. U tu svrhu investitor dogovara izradu poslovnog plana propisanog sadržaja

prema predlošcima iz Pravilnika na obrascima I-OEA-4.2 i I-OEA-4.2-a. U poslovnom planu je tekstualno i računski opisano ulaganje te su izračunati svi bitni pokazatelji kojima se mjeri učinkovitost investicije i poslovanje OPG-a nakon provedenih ulaganja.

9.      Popunjavanje prijavnog obrasca, kompletiranje i slanje dokumentacije

Završna faza izrade IPARD prijave je popunjavanje prijavnog obrasca I-OOP-1 i kompletiranje dokumentacije. Prijavni obrazac popunjava se elektronski. Popunjavanje obrasca zahtjeva preciznost i dosljednost. Po popunjavanju prijavnog obrasca, uz već navedene ponude i obrasce, kompletiraju se i ostali potrebni dokumenti:

 • Obrazac prijave poreza na dohodak za prethodnu financijsku godinu
 • Rekapitulacija primitaka i izdataka ovjerena i potpisana od podnositelja
 • R-Sm obrazac na dan 31. prosinca prethodne godine ovjeren od strane REGOS-a
 • Popis dugotrajne imovine na dan 31. prosinca prethodne godine
 • BON-2/ SOL-2/podaci o solventnosti, ne stariji od 30 dana na dan podnošenja prijave[5]
 • Potvrda Porezne uprave da je podnositelj u sustavu PDV-a
 • Potvrda Porezne uprave da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj
 • Izvadak iz zemljišne knjige kao dokaz prava vlasništva podnositelja za katastarske čestice koje će se koristiti za spremanje mehanizacije
 • Potvrda o usklađenosti poduzeća s odgovarajućim minimalnim nacionalnim standardima i usklađenosti ulaganja s EU standardima izdana od Ministarstva zaštite okoliša i prirode
 • Pismo preporuke odabranog LAG-a o preporuci ulaganja
 • Preslika osobne iskaznice podnositelja
 • Ugovor o kreditu ili Potvrda banke o računu s navedenim žiro-računom/IBAN, Model-Poziv na broj primatelja, izdano i ovjereno od strane banke

Kompletirana dokumentacija šalje se na adresu Agencije za plaćanje u poljoprivredni ribarstvu i ruralnom razvoju. Rok za slanje kompletirane prijave određen je natječajem.

10. Odluka o dodijeli IPARD sredstava i potpisivanje IPARD ugovora

Nakon provedene administrativne i terenske kontrole od strane Agencije i nakon ispravaka i dopuna dokumentacije, Agencija za plaćanje u poljoprivredni ribarstvu i ruralnom razvoju donosi odluku o dodijeli sredstava iz IPARD programa. Temeljem donesene odluke Agencija dostavlja korisniku Ugovor dodijeli sredstava iz IPARD programa kojim se definiraju sva prava i obveze korisnika i Agencije.

11. Izvođenje ulaganja

Nakon potpisanog ugovora korisnik sredstava IPARD potpore otpočinje s nabavkom mehanizacije i opreme sukladno prijavi investicije. Kod nabavke mehanizacije bitno je držati se projekta i IPARD ugovora.

Podnošenje zahtjeva za isplatu

Po završetku ulaganja korisnik podnosi Zahtjev za isplatu na propisanom obrascu I-OOI-1-101. Prije zahtjeva za isplatu korisnik je dao izraditi informativnu ploču propisanih dimenzija. Uz zahtjev za isplatu prilaže se sva propisana dokumentacija.

 • Računi , bankovni izvodi, bankovne izjave o plaćenim računima
 • Preslike ugovora o kreditu
 • Kopije ugovora s dobavljačima i izjava dobavljača o plaćenim računima
 • Dokazi o porijeklu roba ili usluga, deklaracije proizvoda i opreme, jamstva
 • Knjižica vozila za traktor
 • Potvrda o ispunjavanju EU standarda zaštite okoliša izdana od Ministarstva zaštite okoliša i prirode

U roku od 60 dana Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju isplaćuje korisniku potporu od kn. Sredstva su isplaćena na žiro račun korisnika. Sukladno ugovoru o kreditu sredstva se koriste za umanjenje glavnice kredita.

12. Ekonomski učinci ulaganja uz IPARD potporu

U slučaju nabavke mehanizacije radi se o troškovnoj investiciji koja sama po sebi ne donosi povećanje proizvodnje. Koristi od ove investicije ogledaju se u povećavanju efikasnosti u provođenju agrotehničkih mjera u biljnoj proizvodnji. U ekonomskom smislu se s jedne strane povećava vrijednost dugotrajne imovine gospodarstva dok se s druge strane pojavljuje trošak amortizacije navedene imovine. Iako je amortizacija u financijsko poreznom smislu obračunski trošak, ona je ujedno i praktični trošak radi trošenja nabavljene dugotrajne imovine i pada njene vrijednosti.

Dobar pokazatelj financijske efikasnosti upotrebe osnovnih sredstava mogao bi biti tzv. ROA (engl. return on assets) ili povrat na imovinu. Ovaj pokazatelj stavlja u omjer dohodak (dobit) i vrijednost dugotrajne imovine. Pokazatelj nam govori kolika se dobit ostvaruje po jedinici uloženih osnovnih sredstava odnosno dugotrajne imovine. Izračun ovog pokazatelja je uvelike precizniji i optimalniji ukoliko u obzir uzmemo tržišnu vrijednost imovine odnosno imovinu s većim stupnjem likvidnosti. 

Iako se radi o relativno manjem ulaganju, pozitivni učinci ulaganja uz IPARD potporu mogu se iskazati kroz:

 • Raniji povrat uloženih sredstava za 1 godinu
 • Povoljniji odnosi primitaka i izdataka u novčanom tijeku poslovanja OPG-a
 • Manje kreditno zaduženje, kamate i anuiteti

Povoljne značajke ulaganja uz IPARD potporu, ogledaju se u činjenici da se radi o planiranim i pripremljenim projektima i ulaganjima. Rezultati ovakvog pristupa u pravilu su povoljniji za korisnike jer često puta rezultiraju optimalnim ulaganjima. Ulaganja uz IPARD potporu kataliziraju zadovoljavanje svih zakonskih propisa i standarda na poljoprivrednom gospodarstvu.  

 
Dodatak: Prilog VII „Specifični kriteriji za ulaganja u traktore“
Vrsta proizvodnje
Veličina (ha)/kapacitet
na kraju ulaganja
Maksimalna prihvatljiva snaga traktora (kW)
Voćarstvo, vinski kultivari grožđa, masline
2<10
40
≥10<20
60
≥20≤50
70
Stolno grožđe
 
0,5<2
30
≥2≤5
50
Proizvodnja u staklenicima, plastenicima te objektima za proizvodnju gljiva
0,05-1
50
Povrtlarstvo
0,5<2
30
≥2<10
70
≥10≤30
90
Žitarice i uljarice
100-1500 t skladišnog kapaciteta
100
Mljekarstvo
20- 49 muznih krava
80
50-150 muznih krava
100
50-149 ovaca i koza
60
150-350 ovaca i koza
80
Tov junadi 
40-300 goveda
100
Svinjogojstvo
20-99 krmača
80
100-300 krmača
100
400-999 tovljenika
80
1.000-2.000 tovljenika
100
Jaja
10.000-20.000 pilenki/nesilica
50
20.001-40.000  pilenki/nesilica
70
Peradarstvo
5.000-20.000 pilića (za meso)
50
20.001-40.000 pilića (za meso)
70
5.000-10.000 nesilica teških linija
50
10.001-15.000 nesilica teških linija
70


[1] Prilog VII: Specifični kriteriji za ulaganja u traktore
[2] Mogućnost roka otplate do 9 godina
[3]Metoda jednakih otplatnih kvota
[4] Izvor: IPARD potpora
[5] Žiro- račun podnositelja ne smije biti blokiran: više od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci niti više od 20 dana kontinuirano
Pripremi za ispis