Javni natječaj

Klasa: 112-01/13-03/12
Urbroj: 367-09-01-13-1 od 13. II. 2013. (501)

Na temelju članka 24. Statuta Poljoprivredne savjetodavne službe, članka 60. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Poljoprivredne savjetodavne službe i članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12), ravnateljica Poljoprivredne savjetodavne službe raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje te rodiljni i roditeljski dopust i godišnji odmor), za radno mjesto:

 • stručni savjetnik za računovodstvene poslove, s mjestom rada u Zagrebu – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti za rad:

 • državljanstvo Republike Hrvatske,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke,
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • preslik domovnice
 • preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na natječaj ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)
 • preslik radne knjižice s dokazom radnog iskustva.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Poljoprivredna savjetodavna služba, Ulica fra Andrije Kačića Miošića 9, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj«.

U prijavi je potrebno obvezno navesti točnu e-adresu za kontakt i telefon.

Javni natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama (www.nn.hr), web-stranici Poljoprivredne savjetodavne službe (www.savjetodavna.hr) i web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr), a rok prijave na javni natječaj teče od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na testiranje iz struke, poznavanja stranog jezika i poznavanja rada na računalu bit će pozvani kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuju, najmanje tri dana prije održavanje testiranja, putem web-stranice Poljoprivredne savjetodavne službe (www.savjetodavna.hr).

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj, jer se nepotpune prijave i prijave pristigle izvan roka neće razmatrati.

O izboru će kandidati biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Poljoprivredna savjetodavna služba

Pripremi za ispis