Okrugli stol u Gudovcu 8. rujna 2012. na temu – Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada – Legalizacija objekata

Predavači: ANKA MRAK TARITAŠ, dipl. ing. arh. zamjenica ministra graditeljstva i prostornoga uređenja sa stručnim timom Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Legalizacija objekata podrazumijeva ishođenje akta kojim se bespravno izgrađeni objekt ozakonjuje, odnosno nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se rješenjem o izvedenom stanju.

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se i zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, a o čemu tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje.

Za više informacija o samom postupku ozakonjenja može se saznati kroz: 

  •  Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Narodne novine 86/12 – ovim se Zakonom uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada;
  •  Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoruNarodne novine 98/12 – ovom Uredbom propisuje se visina i način obračuna iznosa naknade, te detaljniji uvjeti plaćanja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

 

U prilogu: Poziv na OKRUGLI STOL i  PROGRAM SAJMA

Poziv na okrugli stol

Program 20. međunarodnog Bjelovarskog sajma

 

Josip Komljenović, dipl. ing. agr.
viši stručni savjetnik za stočarstvo PSS BBŽ

Pripremi za ispis