Prezentacija gnojidbenog pokusa na šljivi

U tri gnojidbene varijante gnojeno je mineralnim gnojivima NPK 7-14-21, NPK 7-20-30 i NPK 5-15-21, vršena je prihrana KAN-om i UREOM te folijarno Fertinom V i Fertinom Ca. Četvrta varijanta  je kontrola i nije gnojena mineralnim gnojivima. Pri prezentaciji rezultata izmjerili smo suhu tvar refraktomjerom, izvagali prinos po stablu i težinu 50 plodova. Najviše suhe tvari izmjereno je kod kontrole koja je imala i najniži prinos po stablu. Najveći prinos od čak 46 kg po stablu imala je gnojidbena varijanta  NPK 7-14-21 sa jednom prihranom UREE, kod koje je također izmjereno najviše suhe tvari među gnojidbenim varijantama od 18,6 º Brix-a. Najveću prosječnu težinu ploda od 37 g izmjereno kod gnojidbene varijante NPK 7-20-30 sa prihranom KAN-a i UREE.

varijante.JPG

mr.sc. Sanja Biškup objasnila je  metodiku gnojidbenog pokusa,  utjecaj hranjiva  na plod i prinos, te  kojim gnojivima gnojiti ovisno želi li se uzgojiti konzumna šljiva, šljiva za sušenje, ili šljiva za preradu u pekmeze, džemove i rakiju. Proizvodni program Petrokemije d.d. i cijene (koje su posebno interesirale prisutne) predstavila je Jadranka Rapljan dipl.ing.

U ovoj godini koja je počela izuzetno loše sa dva mraza u toku cvatnje i zametanja plodova, sada još i suše koja je proglašena na ovom području ( a voćnjak nije navodnjavan),vrlo smo zadovoljni dobivenim rezultatima.  Kako bi dobili još kvalitetnije rezultate nadamo se da će se ova suradnja nastaviti i slijedeće godine.

Tanja Lasić Jašarović dipl.ing.
Stručna savjetnica, Odsjek za hortikulturu

Pripremi za ispis