Obavijest proizvođačima merkantilnog krumpira 17.08.2012.

Kad gomolji merkantilnog krumpira dosegnu željenu veličinu moguće je izvršiti desikaciju cime (uništavanje nadzemnog dijela biljke primjenom herbicida).

U Hrvatskoj se za desikaciju krumpira mogu koristiti herbicidi: Basta 15 SL, Reglon forte, Reglon 200 SL, Diqua, Mission i Fortelon SL*.

NAPOMENA: Pripravci Reglon forte, Reglon 200 SL, Diqua, Mission i Fortelon SL* ne smiju se koristiti za desikaciju ako je tlo izrazito suho jer može doći do oštećenja gomolja. Navedana sredstva smiju se primijeniti na srednje teškim, teškim i oragnskim tlima ako je tlo oko gomaolja vlažno, odnosno ako je palo 13 mm kiše ili ako je ekvivalentna količina vode dodana putem navodnjavanja unazad 5 dana.

* Prodaja i primjena herbicida Fortelon dozvoljena je do 1.1.2013.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Sukladno Pravilniku o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati (NN 135/08, NN 73/10, NN 55/12) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
e-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis