Pokus uljane repice

Sjetva paralelnog pokusa sorti i hibrida uljane repice obavljena je 19. rujna 2011. godine. U vegetacijskom periodu za ovu kulturu (rujan-srpanj) na području posijanog pokusa palo je ukupno 326 mm oborina. Predsjetvena gnojidba obavljena je s 460 kg/ha NPK 5:15:30, prihrana s 200 kg KAN-a/ha te tretiranjem usjeva u fazi izduživanja stabljike s Amalgerol-om u dozi 5 l/ha. Amalgerol u sastavu ima 40 biljnih, esencijalnih i mineralnih ulja, ekstrakata morskih algi i bilja. Zaštita usjeva protiv korova provedena je Teridox-om, dok se protiv štetnika (pipa i sjajnika) tretiralo u dva navrata preparatima Kaiso i Chess. Na području Međimurja uočene su štete kod pojedinih individualnih poljoprivrednih proizvođača koji je prouzročio repičin sjajnik zbog nepravovaljane primjene insekticida ili primjene sintetskih piretroida na visokim temperaturama što je u konačnici na njihovim poljima smanjilo prinose.

Od mjeseca travnja do mjeseca srpnja max. dnevne temperature iznosile su iznad 30°C.

 Žetva paralelnog pokusa obavljena je 02.07.2012. uz prisutnost većine sjemenarskih kuća zastupljenih u pokusu.

REZULTATI:

HIBRID
POBRANA POVRŠINA m²
PRINOS/PARCELI kg
VLAGA U BERBI
PRERAČUNATI PRINOS/HA -9% VLAGE
TRAVIATA (KWS)
1327
613
9,9
4.573
TURAN (KWS)
948
505
9,1
5.321
TASSILO (KWS)
948
484
8,8
5.105
HYBRIROCK (KWS)
948
537
8,3
5.665
TRIANGLE (KWS)
948
488
8,8
5.148
TOCCATA (NK)
948
481
9,0
5.074
PETROL (NK)
948
501
8,9
5.285
AVIATOR (NK)
948
510
8,9
5.380
SITRO (RWA)
948
502
8,1
5.295
HIDROMEL (RWA)
948
465
8,2
4.905
VECTRA (RWA)
948
470
9,0
4.968
CHAGALL (RWA)
930
426
8,6
4.581
OASE (RWA)
870
423
8,9
4.862
SISKA (RWA)
864
424
8,5
4.907
ADRIANA (LG)
828
426
9,1
5.139
ONTARIO (LG)
798
327
10,8
4.017
PROSJEK
 
 
8,93
5.014

Najveći prinos u pokusu ostvario je hibrid Hybrirock 5.665 kg /ha preračunato na 9% vlage dok je najniži ostvarila sorta Ontario 4. 017 kg /ha. Prosjek prinosa cijelog pokusa je 5.014 kg/ha s prosječnom vlagom od 8,93 %.

Valja naglasiti da su prinosi ovog pokusa viši od prosjeka prinosa gospodarstva Babić iz Svetog Martina na Muri koji ove godine iznosi na ukupno 30-tak ha posijanih pod uljanom repicom 4,2 t/ha zbog manjih površina koje se žanju u pokusu, ali i zbog primijenjene agrotehnike.

Međutim provedba ovakvih pokusa svakako nije upitna jer iz njih saznajemo potencijale pojedinih sorti i hibrida kako bi mogli lakše donijeti odluku u sjetvi.

 

Suzana Pajić, dipl. ing. agr.
viša stručna savjetnica

Pripremi za ispis