Brošura: Lokalni razvoj baziran na lokalnoj zajednici

Lokalni razvoj baziran na lokalnoj zajednici – Community-Led Local Development (CLLD)

Sadržaj

Tema
Što se predlaže?
Glavni ciljevi lokalnog razvoja baziranog na lokalnoj zajednici
Glavne sastavnice lokalnog razvoja baziranog na lokalnoj zajednici
Što je novo?
Kako se različiti fondovi mogu koristiti u CLLD-u?
Koje su implikacije predložene zajedničke metodologije? 

Tema

U proteklih 20 godina pristup lokalnom razvoju LEADER baziran na lokalnoj zajednici (CLLD) – razvijan na iskustvima inicijativa financiranih iz Strukturnih fondova EU, koje su sudionicima u ruralnom prostoru pomogle da iskoriste dugoročne potencijale svojih regija – pokazao se efikasnim alatom primjene razvojnih politika. Europska komisija promicala je takav pristup kroz druge inicijative zajednice, kao što su URBAN i EQUAL. U slučaju LEADER-a, koji ima stalnu podršku EU još od 1991, koncept se pokazao važnim elementom politike ruralnog razvoja, općeprihvaćenim diljem Europe. Od 2007. koncept lokalnog razvoja uvršten je i u politiku razvoja europskog ribarskog sektora.

Nacrt Regulative (Članci 28-31) za budući CLLD baziran je na pristupu LEADER i u obzir uzima sve fondove koje pokriva Zajednički strateški okvir (Common Strategic Framework), Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), Europski socijalni fond (ESF), Europski poljoprivredni fond za regionalni razvoj (EAFRD), Europski fond za ribarstvo (EMFF) i Kohezijski fond (CF), za Programski period od 2014. do 2020. (CSF Fondovi).

Lokalni razvoj baziran na lokalnoj zajednici (CLLD) specifičan je alat za primjenu na subregionalnoj razini i komplementaran je ostalim razvojnim potporama na lokalnoj razini. CLLD može mobilizirati i uključiti lokalne zajednice i organizacije u postizanju Europskih strateških ciljeva 2020, koji podrazumijevaju pametan, održiv i uključiv rast, koji će podupirati teritorijalnu povezanost i pridonositi specifičnim ciljevima politike razvoja. 

Što se predlaže?

Komisija predlaže metodologiju koja se tiče CLLD-a za fondove CSF:

          koja se fokusira na subregionalna područja;

          koju vode zajednice, lokalne akcijske grupe sastavljene od predstavnika javnog i privatnog sektora u sferi socioekonomskog interesa;

          koja se provodi kroz integrirane i multisektorske lokalne razvojne strategije kreirane tako da uzimaju u obzir lokalne potrebe i potencijale;

          koja obuhvaća inovacije u lokalnom kontekstu, umrežavanje i, gdje je moguće, udruživanje.

Ta jedinstvena metodologija omogućit će povezano i integrirano korištenje fondova kako bi se ostvarili ciljevi lokalnih razvojnih strategija. 

Glavni ciljevi CLLD-a

Glavni su ciljevi Komisijinih prijedloga pojednostavljenje i šira upotreba metodologije CLLD kao razvojnog alata. Prijedlozi CLLD će:

          Potaknuti lokalne zajednice da razviju integrirani pristup odozdo u situacijama gdje postoji potreba da se odgovori na teritorijalne i lokalne izazove koji zahtijevaju strukturalne promjene;

          Razvijati kapacitete lokalne zajednice i stimulirati inovacije (uključujući društvene inovacije), poduzetništvo i poticanje promjena, ohrabrujući razvoj i otkrivanje neiskorištenih potencijala unutar zajednica i područja;

          Poticati vlasništvo zajednice povećavajući sudjelovanje unutar svojih zajednica te izgrađivanje osjećaja sudjelovanja i pripadanja, koji mogu pridonijeti djelotvornosti EU politika; i

          Pomoći upravljanju na više razina osiguravajući kanal za lokalne zajednice kroz koji će se one moći u potpunosti uključiti u ostvarenje ciljeva EU u svim područjima. 

Glavne sastavnice CLLD-a

          Lokalne akcijske grupe trebale bi biti sastavljene od predstavnika lokalnih javnih i privatnih socioekonomskih interesnih skupina, kao što su poduzetnici i njihova udruženja, lokalne javne vlasti, ruralna udruženja, grupe građana (manjine, stariji, žene, mladi), volonterske organizacije i drugi. Civilni i privatni sektor trebali bi imati barem 50 % udjela u odlučivanju, a ni jedna interesna skupina ne bi smjela imati više od 49 % glasova.

          Lokalne razvojne strategije trebaju biti usklađene s programima određenih fondova CSF putem kojih će ostvarivati potporu. Trebaju definirati područje i populaciju koju pokrivaju; uključivati analizu razvojnih potreba i potencijala područja, uključujući SWOT analizu; sadržavati ciljeve, kao i integrirani i inovativni karakter strategije, uključujući mjerljive pokazatelje ostvarenih rezultata. Strategije bi trebale sadržavati i akcijski plan kojim se prikazuje način pretvorbe ciljeva u konkretne projekte, metode upravljanja i monitoringa, te financijski plan.

          Područje pokrivenosti i stanovništvo određene lokalne razvojne strategije treba biti povezano, usklađeno i treba obuhvaćati kritičnu masu koja će omogućiti njezinu efikasnu provedbu. Na lokalnim je akcijskim grupama da definiraju područje i stanovništvo koje će njihova strategija pokrivati, ali oni moraju udovoljavati kriterijima koje će Komisija propisati posebnim dokumentom. Kao primjer, Smjernice za razdoblje 2007-2013, koje navedeno područje i stanovništvo definiraju kao područje LEADER, propisuju minimum od 10.000 i maksimum od 150.000 stanovnika. Prosječan broj stanovnika pod programom URBAN II, koji se financirao iz ERDF-a u razdoblju od 2000. do 2006. iznosio je oko 30.000. 

Što je novo?

U programskom razdoblju od 2014. do 2020. naglašenija podrška, u obliku zajedničkog zakonodavnog okvira i usklađenih pravila za pet fondova CSF, potaknut će izradu multifondovskih lokalnih razvojnih strategija. Nekoliko značajki u zajedničkim smjernicama za fondove CSF cilja na pojednostavljenje i implementaciju lokalnih strategija baziranih na lokalnim potrebama korisnika:

          Jedinstvena metodologija za CLLD koja će biti primjenjiva na različite fondove i regije – omogućujući svim područjima korištenje pomoći EU za podizanje kapaciteta, lokalna javno-privatna partnerstva i njihove strategije, umrežavanje i razmjenu iskustava;

          Potpora putem sredstava CSF bit će dosljedna i koordinirana. To će korisnicima olakšati stvaranje multifondovskih strategija bolje prilagođenih njihovim potrebama i područjima, primjerice u područjima na kojima su i ruralne i urbane zajednice. Navedeno će se postići koordiniranim pristupom tehničke pomoći, selekcije, odobravanja i financiranja lokalnih razvojnih strategija i lokalnih akcijskih grupa;

          Glavni fond: U slučaju multifondovskih strategija, bit će omogućeno financiranje početnih troškova i organizacija lokalne razvojne strategije kroz jedan fond (tj. glavni fond);

          Poticaji: U uvjetima kohezijske politike, za one operativne programe gdje se cijeli prioritetni stup ostvaruje kroz CLLD, maksimalni iznos sufinanciranja iz fonda ERDF i/ili ESF na razini stupa bit će povećan za 10 postotnih poena. U slučaju fonda EAFRD, ovisno o okolnostima, maksimalni iznos sufinanciranja varirat će između 80 % i 90 %, a za fond EMFF maksimalni je iznos sufinanciranja 75 %. 

Kako se različita sredstva mogu koristiti u CLLD-u?

ERDF/ESF: Lisabonski ugovor i Europska strategija 2020 dodatno obrazlažu potrebu za integriranim i uključivim pristupom rješavanju lokalnih problema. Poseban naglasak na kvaliteti rasta i potrebi da se osigura njegova uključivost i održivost znači da bi pored ekonomskih, društvenih i teritorijalnih ciljeva, kohezijska politika trebala podupirati projekte koji se bave nezaposlenima, marginaliziranima i siromašnima.

Pristup baziran na lokalnoj zajednici nije novost. Pilot-projekti URBAN u 90-ima i Inicijativa zajednice URBAN (1994-1999 i 2000-2006) financirani iz fonda ERDF i inicijativa EQAL (2000-2006) financirana iz ESF-a, svoju osnovu imaju u lokalnom partnerstvu te stoga pružaju koristan izvor iskustava za pristup CLLD u budućnosti.

EAFRD: Važnost uključivanja zajednice vidljiva je iz uspjeha CLLD-a uz potporu pristupa LEADER. Uspjeh pristupa očituje se u činjenici da na području Europske unije danas djeluju 2304 lokalne akcijske grupe s 5,5 milijardi eura na raspolaganju (6 % fonda EAFRD).

Taj pristup služi kao baza za novi Komisijin prijedlog na temu CLLD-a jer je: baziran na lokalnom prostoru; sadrži pristup odozdo prema gore; u njegovoj je srži javno-privatno partnerstvo; integriran je; inovativan; udružuje i služi kao mreža za razmjenu iskustava. U budućnosti će se obavezno sudjelovanje u financiranju fonda EAFRD, od strane zemalja članica u 5 %-tnom iznosu, nastaviti i u razdoblju od 2014. do 2020., dok će se novim prijedlozima uvelike nastojati ojačati integrirani aspekt pristupa.

EMFF: Od 2007. Prioritetna os 4, Europskog fonda za ribarstvo osigurava potporu za održivi razvitak ribarskih područja, vodeći računa o tome da akcije koje poduzimaju ribarske lokalne akcijske grupe budu u skladu sa snagama i mogućnostima svakog pojedinog ribarskog područja; istraživanje novih tržišta i proizvoda; primjena znanja, energije i resursa svih lokalnih dionika iz svih sektora.

Gotovo 213 ribarskih LAG-ova sada djeluje u 17 zemalja članica. U budućnosti će novi prijedlozi ojačati sposobnost tih LAG-ova da obavljaju posao i pruže dodatne mogućnosti suradnje s drugim sektorima i susjednim područjima. 

Koje su implikacije predložene zajedničke metodologije?

          Kako je CLLD usmjeren na određeno područje i može se financirati iz različitih fondova CSF, on je idealna metodologija za povezivanje ruralnih, urbanih i ribarskih područja.

          Zemlje članice morat će u svojim partnerskim ugovorima specificirati kako namjeravaju podupirati CLLD i u kojim se programima i područjima CLLD može koristiti. Dok za ERDF, ESF i EMFF primjena CLLD-a nije obavezna, za EAFRD jest.

          Kako će strategije CLLD, kao tvorevine lokalnih akcijskih grupa, moći pokrivati projekte za jedan ili više fondova, javlja se potreba za dosljednošću i koordinacijom među fondovima. Zemlje članice i Upravljačka tijela morat će odrediti kriterije za odabir lokalnih razvojnih strategija i uskladiti javne pozive i procedure između različitih fondova. Odabir i odobravanje strategija vršit će zajednički odbor, koji će u tu svrhu postaviti Upravljačko tijelo, što će multifondovskim strategijama omogućiti dobivanje koordiniranih sredstava za kompletnu strategiju.

          Krajnji je rok za odabir i odobrenje lokalnih strategija kraj 2015. Kako nema automatskog „prijenosa“ iz jednog programskog perioda u drugi, lokalne akcijske grupe iz područja EAFRD i EMFF, morat će izraditi nove strategije. Novi prijedlozi omogućuju postojećim Lokalnim akcijskim grupama i proširenje strategija tako da obuhvate i sredstva drugih fondova CSF.

          U područjima za koji zemlje članice navedu da je moguće korištenje pristupa CLLD, one će zajedno s upravljačkim tijelima morati provesti akcije jačanja kapaciteta, kako bi omogućili da lokalne zajednice, pogotovo one u ranjivim područjima, mogu u potpunosti sudjelovati u programima. To se može postići osnivanjem lokalnih akcijskih grupa i izradom njihovih strategija.

          Potencijalne lokalne akcijske grupe moraju u ranoj fazi ući u dijalog s Upravljačkim tijelom kako bi njihove potrebe i sugestije bile uzete u obzir pri kreiranju programa.

 
Izvor: Europska komisija
Prijevod s engleskog:
Petar Mamula, dipl. ing. agr.,
stručni savjetnik za integriranu
i ekološku poljoprivredu
 
 
 
Pripremi za ispis