Raspisani novi natječaj za program IPARD Mjera 101 i 103

Sredstva namijenjena provedbi IPARD programa su namjenska i bespovratna, a osigurana su proračunom Europske unije i Republike Hrvatske.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom.

Sektori prihvatljivi za ulaganja unutar Mjere 101:
1. Sektor mljekarstva
2. Sektor govedarstva
3. Sektor svinjogojstva
4. Sektor peradarstva
5. Sektor jaja
6. Sektor voća i povrća (isključujući gljive)
7. Sektor žitarica i uljarica.
Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivog ulaganja unutar Mjere 101: Po jednoj prijavi, korisnik može tražiti potporu za prihvatljive izdatke koji nisu manji od 13 500 EUR (100.000 HRK).
Korisnik u okviru trajanja IPARD-a i u okviru Mjere 101, može tražiti potporu, bez obzira na ukupnu vrijednost investicije, za prihvatljive izdatke koji ne prelaze 900.000 EUR (6.570.000 HRK). Iznimno, za investicije u sektoru jaja, korisnik može tražiti potporu, bez obzira na ukupnu vrijednost investicije, za prihvatljive izdatke koji ne prelaze 2,0 milijuna EUR (14.600.000 HRK), ako se oni odnose isključivo na primjenu:
a) Direktive o dobrobiti kokoši nesilica (99/74/EEC) – rekonstrukcija i/ili oprema za pogone (kavezi) ili
b) primjenu Nitratne direktive (91/676/EEC) – izgradnja i/ili rekonstrukcija skladišnih kapaciteta za gnojivo i/ili oprema za rukovanje i primjenu gnojiva i Direktive o dobrobiti kokoši nesilica (99/74/EEC) – rekonstrukcija i/ili oprema za pogone (kavezi) u okviru istoga projekta.
Sektori prihvatljivi za ulaganja unutar Mjere 103:
1. sektor mlijeka i mljekarstva
2. sektor prerade mesa
3. sektor ribarstva
4. sektor prerade voća i povrća
5. sektor vinarstva
6. sektor maslinovog ulja.

Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivog ulaganja unutar Mjere 103: Po jednoj prijavi podnositelj može tražiti potporu za prihvatljive izdatke koji nisu manji od 33.800 EUR (250.000 HRK), odnosno za ulaganja koja se odnose na sektor vinarstva u iznosu ne manjem od 13.500 EUR (100.000 HRK).

Korisnik u okviru trajanja IPARD-a i u okviru Mjere 103, može tražiti potporu, bez obzira na ukupnu vrijednost investicije, za prihvatljive izdatke koji ne prelaze 3.000.000 EUR (21.900.000,00 HRK), osim u sektoru maslinovog ulja gdje prihvatljivi izdaci ne mogu prelaziti 500.000 EUR (3.650.000,00 HRK).

 
Pripremi za ispis