Zaprimanje zahtjeva za isplate prava po poticajima i kapitalnim ulaganjima preko poslovnih banaka

Ugovorima se regulira poslovna suradnja u cilju otkupa potraživanja s osnova poticaja u poljoprivredi koji korisnici ostvaruju na temelju Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju te potraživanja s osnova prava na investicijsku potporu na temelju Pravilnika o potpori kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi.

Banke će na temelju pisanog zahtjeva korisnika, sklapati pojedinačne ugovore za otkup ili ustup potraživanja s osnove i iznosa koji je utvrđen u Obavijesti koju je Ministarstvo poslalo korisnicima.

Poslovne banke s kojima je potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji su: Privredna banka Zagreb d.d., Zagrebačka banka d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d., Partner banka d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., Croatia banka d.d., Podravska banka d.d., Centar banka d.d., Karlovačka banka d.d. i Raiffeisenbank Austria d.d..

Korisnici poticaja i korisnici prava na investicijsku potporu koji ne žele ostvariti svoja prava putem Ugovora s poslovnim banaka, svoja prava će ostvariti datumom navedenim na Obavijesti koju su zaprimili na kućnu adresu.

www.mps.hr
Pripremi za ispis