Godišnje izvješće za 2009. i Program rada za 2010.

Prema načelima spomenutog projekta službenici HZPSS-a ostvarili su zadane ciljeve postavljenim programima rada za 2009. godinu.

Uspješno smo završili financijsko poslovanje, što je potvrdilo i Upravno vijeće HZPSS-a za 2009. godinu.

Strateške odrednice u programu rada našeg Zavoda za 2009. bili su provedba i završetak Operativnih programa poljoprivredne proizvodnje RH (govedarstvo, svinjogojstvo, trajni nasadi, povrćarstvo i cvjećarstvo te kulen). Ti su programi trajali pet godina (2004. – 2009.) i bili su važan preduvjet za farmersku proizvodnju, a rezultati će se razmatrati u sljedećim godinama. U govedarskoj je proizvodnji, unatoč padu cijena otkupljenog mlijeka, postignuta najveća proizvodnja mlijeka od uspostave RH (675.246.913 kg).

U spomenutim operativnim programima savjetnici su bili izvorno uključeni u prenošenje informacija poljoprivrednicima putem medija, stručnih predavanja i prezentacija, kao i u izradu tehnoloških projekata za poljoprivredna gospodarstva, te u davanje stručnih savjeta u pojedinim proizvodnim procedurama na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Nastavljena je aktivnost na uspostavi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) u Republici Hrvatskoj, u sklopu projekta Svjetske banke „Projekt usklađivanja poljoprivrednog gospodarstva RH s pravnom stečevinom EU“, suradnjom novih djelatnika HZPSS-a, Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Državnog zavoda za statistiku i Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

Od međunarodnih projekata na kojima smo radili 2009. jedan je „Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi“, temelji se na darovnici Zaklade globalnog fonda za okoliš Svjetske banke, a vodi ga Jedinica za provedbu projekata, sa sjedištem u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i HZPSS-a.

Koncem 2009. godine poljoprivredni savjetnici HZPSS-a uključeni su u provedbu uspostave ARKOD – Projekta uspostave identifikacije zemljišnih površina u digitalni sustav u RH, zajedno s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Hrvatskom poljoprivrednom agencijom.

Cilj je ARKOD-a dobiti jasnu sliku o tome koliko se zemljišta u RH koristi za poljoprivrednu proizvodnju, bez obzira na kulture koje se na njima uzgajaju. Tako uređen i transparentan sustav preduvjet je za dobivanje potpora EU-a za poljoprivrednu proizvodnju.

Tijekom 2009. zapaženi su naši rezultati u razvoju ekološke poljoprivrede, što se potvrđuje u povećanom broju ekoloških proizvođača (upisano 786 poljoprivrednih gospodarstava). Oni su gospodarili s 12.929 ha, od čega su 8795 ha oranice, 2220 ha livade i pašnjaci, 1012 ha voćnjaci, 259 ha vinograda, 147 ha maslinika, 113 ha povrća i 280 ha ljekovitog bilja i dr.

Naši savjetnici pomažu u osnivanju i radu ekoloških udruga, radu studijskih grupa te organizaciji priredbi i manifestacija na državnoj i lokalnoj razini.

Dio naših djelatnika bio je radno aktivan i u brojnim povjerenstvima za donošenje zakona i pravilnika u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Sve smo te aktivnosti obavili s 250 zaposlenika, od čega je 28 u Uredu ravnatelja, a 272 u županijama u 127 ureda.

Zaposlenici HZPSS-a unose dnevno izvršene aktivnosti u SEMIS (sustav elektroničkog mjesečnog izvještaja savjetnika), što je osnova za praćenje rada poljoprivrednih savjetnika. Uz SEMIS savjetnici i rukovoditelji prate i aktivnosti namijenjene poljoprivrednicima te broj poljoprivrednika, koji je svake godine obuhvaćen našim aktivnosti.

Analizom aktivnostima utvrđeno je da  su 222 poljoprivredna savjetnika na terenu odradili ukupno 1.607 stručnih predavanja, što u prosjeku iznosi više od 7 predavanja po savjetniku. Predavanjima je prisustvovalo 46.331 poljoprivrednika ili 28,8 poljoprivrednika po predavanju. Tijekom 2009. god. održano je 760 prikaza za 28.080 poljoprivrednika. Održano je 645 manifestacija i izložbi, na kojima je bilo nazočno ukupno 230.366 poljoprivrednika. Zaposlenici su u 2009. godini objavili 3.780 stručnih tekstova. Za navedene aktivnosti zaposlenici su svojim osobnim automobilima prešli 2.186,874 km.

HZPSS potiče stalnu edukaciju i osposobljavanje svojih zaposlenika te plaćene magistarske i doktorske studije (u HZPSS-u rade 4 doktora i 25 magistara znanosti). U 2009. održano je 905 radionica, savjetovanja i stručna predavanja u trajanju od ukupno 1618 dana.

Analizom aktivnosti 222 zaposlenika na terenu možemo zaključiti da su zaposlenici 77,54 % radnog vremena utrošili na stručne i administrativne poslove za poljoprivrednike. Od toga su 52,27 % radnog vremena utrošili na savjete, informiranje, stručna predavanja, prikaze, prognozne poslove zaštite bilja, projekte i istraživanja na OPG-u, a 22,27 % radnog vremena na obavljanju administrativnih poslova za poljoprivrednike, kao što je popunjavanje obrazaca za kredite, upisnik, poticaji, kapitalna ulaganja i dr. Ostatak radnog vremena od 19,57 % utrošen je na osobna usavršavanja i organizacijske poslove na prezentacijama i poljoprivrednim izložbama.

Međusobno informiranja između 127 ureda i 250 djelatnika odvija se putem umreženog informatičkog sustava/elektroničkom poštom. Na toj razini prenose se sve odluke s kolegija Ureda ravnatelja, zaključci s ostalih županijskih odjela i drugih sastanaka.

Mjesečno izlazi Bilten HZPSS-a, a dnevno se ažurira mrežna stranica HZPSS-a te se na taj način rad naše ustanove prezentira i vanjskim korisnicima usluge. Aktivna je i izdavačka djelatnost u tiskanju letaka, brošura i kataloga.

Proračun HZPSS-a za 2009. ukupno iznosi 42.368.546 kuna i na potpunom smo financiranju iz državnog proračuna Republike Hrvatske (NN 44/09, 86709. i 45/09).

HZPSS je 23. travnja 2009. obilježio Dan poljoprivredne savjetodavne službe. Iza nas je 18 godina poljoprivredne savjetodavne službe i 12 godina Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu. Tom prilikom dodijeljene su tradicionalne nagrade poljoprivrednim savjetnicima za životno djelo u poljoprivrednom savjetovanju (Mirta Blažević), priznanja za izvanredni stručni i organizacijski uspjeh u poljoprivrednom savjetovanju. Priznanja su dobile Karmen Karlić, Gordana Kožarić Silos, Marija Kuhinek, Zdenka Korade i Lada Bičak.

Dobitnik priznanja za doprinos u provedbi programa razvoja poljoprivrede i sela Vlade RH i MPRRR-a je Robert Črep, a priznanja za suradnju s HZPSSS-om dodijeljeno je Hrvatskom zavod za vinogradarstvo i vinarstvo.

U izvješću je iscrpno prikazan rad po Odjelima HZPSS-a i po područnim županijskim odjelima HZPSS-a za 2009. te Program rada za 2010. godinu.

Prilog: Godišnje izvješće za 2009. i Program rada za 2010.

ravnatelj
dr. sc. Ivan Katalinić

Pripremi za ispis