Edukacija uzgajivača svinja, ovaca i koza o obveznom označavanju i registraciji životinja

Gospodin Davorin Pranić, voditelj Odjela za označavanje i evidenciju domaćih životinja HSC-a, pozdravio je iznimno velik broj svinjogojaca, koji su gotovo do posljednjeg mjesta ispunili veliku dvoranu Županijske vijećnice. Na samom početku svog izlaganja obrazložio je razloge njegovog uvođenja, budući da ga dio uzgajivača smatra dodatnim opterećenjem i napornom „papirologijom“.

Cilj tog jedinstvenog sustava jest praćenje svinja od njihova rođenja do kraja života, kako bi se omogućila kvalitetnija provedba mjera zaštite zdravlja ljudi i životinja od zaraznih i nametničkih bolesti, kontrola prometa svinja, provedba praćenja sljedivosti proizvoda životinjskog podrijetla, kontrola kakvoće stočarskih proizvoda, te zaštita potrošača.

Svi posjednici svinja uvedeni su u Registar farmi, koji predstavlja temeljnu bazu podataka o svim gospodarstvima i lokacijama na kojima se drže ili obitavaju domaće životinje unutar čitavog teritorija Republike Hrvatske. Svako gospodarstvo u Registru je zabilježeno pod jedinstvenim i neponovljivim identifikacijskim brojem (JIBG) kojeg dodjeljuje Hrvatski stočarski centar. Iznimke od obveze uvođenja u Registar farmi predstavljaju samo ona gospodarstva koja drže samo jednu svinju za vlastite potrebe.

slika2.jpg

Označavanje životinja obavljaju pravne odnosno fizičke osobe i to:

  • posjednici svinja
  • ovlaštene veterinarske organizacije
  • veterinarske službe
  • Hrvatski stočarski centar

Svi ovlašteni označavatelji registrirani su u bazi ovlaštenih označavatelja koja je sastavni dio jedinstvenog registra svinja, a posjednik životinje sam odabire svog označavatelja. Troškove označavanja svinja snose sami posjednici. Posjednici mogu označavati svinje na vlastitom gospodarstvu ako su osposobljeni za označavanje i o tome posjeduju potvrdu izdanu od osobe ovlaštene od Uprave za veterinarstvo. Podaci o navedenim posjednicima upisuju se u Jedinstveni registar svinja.

slika3.jpg
Uzgajivači svinja pažljivo prate izlaganje

Procedura za dodjelu ovlasti posjedniku za označavanje svinja na vlastitom gospodarstvu

  1. Posjednik koji želi sam označavati na vlastitom gospodarstvu treba se javiti u područnu stočarsku službu HSC-a na području na kojem se nalazi njegovo gospodarstvo.
  2. Prilikom prijave potrebno je navesti JIBG i serijski broj Identifikacijske kartice gospodarstva.
  3. HSC organizira jednom mjesečno odnosno prema potrebi županijsku edukaciju za osposobljavanje posjednika za označavanje svinja na vlastitom gospodarstvu.
  4. Edukaciju provode djelatnici Uprave za veterinarstvo i djelatnici HSC-a.
  5. Po završenoj edukaciji i provjerenim učincima na sudionike/posjednike, HSC posjedniku izdaje „Potvrdu o osposobljenosti za označavanje na vlastitom gospodarstvu“.
  6. HSC, Odjel za označavanje i evidenciju domaćih životinja upisuje podatak o dodjeli ovlasti za označavanje na vlastitom gospodarstvu u Jedinstveni registar svinja.

image008.gif
Potvrda o osposobljenosti za označavanje svinja na vlastitom gospodarstvu

slika5.jpg
Velika županijska vijećnica u Vinkovcima ispunjena do posljednjeg mjesta

Putni list

Na području Republike Hrvatske svinje kod premještanja mora pratiti putni list. Svaki putni list ima vlastiti serijski broj koji je u Jedinstvenom registru svinja povezan sa JIBG-om i brojem Identifikacijske kartice gospodarstva posjednika koji ga je kupio. Putni list se ne smije posuđivati niti preprodavati. Sastoji se od tri primjerka koji se nalaze u zajedničkom bloku koji sadrži 30 putnih listova i posjednik ga je dužan držati na svom gospodarstvu.

Prvi primjerak (plavi) putnog lista namijenjen je novom posjedniku, drugi primjerak (žuti) – obrazac «dolazak» se koristi za prijavu svinja na odredištu ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji radi upisa u Jedinstveni registar svinja, a treći primjerak (zeleni) obrazac – «odlazak» ostaje prodavatelju.  

image012.gif
Novi posjednik

image016.gif
Ovlaštena veterinarska organizacija

image014.gif
Prodavatelj

Izdani putni listovi moraju se čuvati najmanje tri godine. Prilikom inspekcijskog nadzora inspektor će izvršiti uvid u količinu zaprimljenih, utrošenih i preostalih putnih listova i ušnih markica.

slika9.jpg
Prikaz prometa svinja prilikom prodaje
(Izvor:UPUTE ZA OBAVEZNO OZNAČAVANJE I REGISTRACIJU SVINJA, Ministarstvo PŠVG, Uprava za veterinarstvo)

Tijekom i nakon izlaganja svinjogojci su gospodinu Praniću postavljali mnoga zanimljiva, konkretna pitanja vezana upravo uz putne listove, odnosno promet životinja. Na primjer, u slučaju da na sajam ode petnaest prasadi, a proda se samo osam ili deset, kakva je tada procedura s primjercima putnih listova, ili kakve sankcije su predviđene ako kupac prasadi ili tovnih svinja eventualno propusti to prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.

slika10.jpg

Nakon edukacije uzgajivača svinja, a prije edukacije uzgajivača ovaca i koza, voditelj službe HSC Vinkovci gospodin Josip Šumanovac omogućio je predstavljanje Projekta kontrole onečišćenja u poljoprivredi. Prisutne je pozdravila Katrin Gnjidić, savjetnik za nitrate pri HZPSS Vukovarsko-srijemske županije, te ukratko predstavila globalne i razvojne ciljeve Projekta, te mogućnost realizacije bespovratnih sredstava iz darovnice Svjetske banke za izgradnju ili rekonstrukciju odlagališta za stajnjak.

Budući da je moguće ostvariti povrat čak 75% vrijednosti takve investicije, ta je mogućnost vrlo zanimljiva uzgajivačima svinja, osobito stoga što će nakon ulaska Hrvatske u EU biti obvezno pridržavanje propisa vezanih uz pravilno upravljanje stajnjakom.

slika11.jpg

Naglašena je i važnost podizanja razine svijesti poljoprivrednika o utjecaju postupanja sa stajnjakom, optimalne gnojidbe usjeva i ostalih agrotehničkih mjera na zaštitu okoliša, osobito voda Dunavskog sliva. Sve podrobnije informacije zainteresirani uzgajivači svinja mogu dobiti u svom područnom uredu Hrvatskog zavoda za poljoprivredno-savjetodavnu službu, pa stoga očekujemo povećanje broja upita vezanih uz Projekt.

Iskoristite mogućnost povrata sredstava! Javite nam se, na raspolaganju smo Vam!

Suradnici za nitrate HZPSS-a
www.apcp.hr

Pripremi za ispis