Regionalne radionice za provedbu Modela investicijske potpore i izmijenjenog i dopunjenog Operativnog programa podizanja trajnih nasada

Radionica za Slavonsku regiju održana je u Slavonskom Brodu, za Dalmatinsku regiju u Kaštel Sućurcu, za Središnju hrvatsku regiju u Zagrebu, a za Gorsko-primorsku u Skradu.

Cilj organiziranja tih radionica bio je davanje dodatnih tumačenja provedbe Modela kapitalnih ulaganja u poljoprivredi i ribarstvu i izmijenjena i dopunjena Operativnog programa podizanja trajnih nasada pa je dnevni red svih radionica bio jedinstven:

 1. Model kapitalnih ulaganja u poljoprivredi i ribarstvu na primjerima podizanja višegodišnjih nasada.
 2. Izmjene i dopune Operativnog programa podizanja trajnih nasada – I. i II. skupina: JEDNOSTAVNE I SLOŽENE INVESTICIJE.
 3. Postupak podnošenja zahtjeva za povrat kapitalnih ulaganja u višegodišnje investicije u sklopu izmijenjenog i dopunjenog Operativnog programa podizanja trajnih nasada.
 4. Rasprava s dobrim i lošim primjerima provedbe.

Održane radionice dokazale su da je njihova organizacija bila „puni pogodak“. Na svima njima je Višnja Šimunović, načelnica Odjela za hortikulturu HZPSS, uvodno prezentirala Model kapitalnih ulaganja i Izmjene i dopune Operativnog programa podizanja trajnih nasada 2008.- 2012., a zatim je tajnica Središnjeg stručnog povjerenstva (SSP) za provedbu operativnog programa MPRRR-a, dala dodatna tumačenja vezana za popunjavanje Skraćenog investicijskog programa ili popularno skraćeno nazvanog „SIP“, kao jedinog obrasca potrebnog kod dobivanja odluke SSP-a o suglasnosti za stjecanje prava na kreditna sredstva HBOR-a, odnosno razvrstavanje investicija u investicije I. ili II. skupine (JEDNOSTAVNE I SLOŽENE). SIP investitori, po realizaciji investicije, također prilažu uz zahtjev za povrat kapitalnih ulaganja.

SIP je novi obrazac, koji je u provedbu Operativnog programa ušao nakon što ga je SSP prihvatilo na svojoj 25. sjednici, koja je održana krajem listopada 2008., kao jedinstveni obrazac za provedbu programa, a umjesto obrazaca upitnika (za PG i pravne osobe) i troškovnika, koji su se do tada popunjavali.

Dodatno su obrazloženi i postupci podnošenja zahtjeva za Model kapitalnih ulaganja i za Operativni program podizanja trajnih nasada, koji su vrlo precizno razrađeni putem pobrojanih koraka u postupcima, koji se u cijelosti navode.

Koraci u postupku podnošenja zahtjeva za dobivanje suglasnosti o razvrstavanju u I. ili II. skupinu investicija

 • Investitor zajedno sa službenikom Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu (HZPSS) popunjava Skraćeni investicijski program (SIP).
 • Službenik HZPSS-a dostavlja popunjen i uredno ovjeren SIP uz priloženu dokumentaciju (podaci o pravnom statusu, poljoprivrednom zemljištu, potvrda o eventualno postojećem kreditnom zaduženju) Županijskom stručnom povjerenstvu (ŽSP).
 • Županijsko stručno povjerenstvo donosi mišljenje o prihvatljivosti projekta tj. investicije na temelju dostavljenog SIP-a i priložene dokumentacije te uzimajući u obzir dosadašnje iskustvo i/ili eventualnu stručnu izobrazbu. Ako je mišljenje pozitivno, ŽSP ili sam investitor upućuje dokumentaciju na razmatranje Središnjem stručnom povjerenstvu (SSP) u MPRRR, s napomenom: za Operativni program podizanja trajnih nasada, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, radi dobivanja suglasnosti o stjecanju prava na kredit HBOR-a i razvrstavanju u I. ili II. skupinu investicija.
 • Središnje stručno povjerenstvo razmatra pristigle zahtjeve te donosi Odluku o razvrstavanju investicije na jednostavnu (samo ako investitor pretendira na kredit HBOR-a) ili složenu investiciju.
 • Temeljem Odluke SSP-a, investitor podnosi zahtjev za kredit, koji dostavlja u HBOR s potrebnom dokumentacijom, ili poslovnoj banci, koja ima ugovor o suradnji s HBOR-om u praćenju Operativnog programa.
 • Zahtjevi za kredit podnose se izravno u HBOR (u Zagrebu ili u Područnim uredima u Gospiću, Osijeku, Puli, Rijeci i Splitu), koji ih razmatra te donosi Odluku. U slučaju Odluke o odobrenju kredita, Zahtjev za izdavanje jamstva uz pripadajuću dokumentaciju HBOR upućuje HAMAG-u na razmatranje ili posredno poslovnoj banci, s kojom HBOR ima ugovor o suradnji na provođenju Programa.
 • Nakon odobrenja kredita i jamstva od strane HAMAG-a, HBOR zaključuje Ugovor o kreditu s korisnikom kredita ili po ugovoru s poslovnom bankom odobrava korištenje sredstava HBOR-a.

Koraci u postupku podnošenja zahtjeva za dobivanje investicijske potpore (povrat kapitalnih ulaganja u poljoprivredi i ribarstvu)

 • Središnje stručno povjerenstvo (SSP) donosi Odluku o razvrstavanju investicije na jednostavnu ili složenu investiciju.
 • Odluka o prihvaćanju investicije i razvrstavanju u I. ili II. Skupinu investicija priprema se u MPRRR-u i dostavlja investitoru, HBOR-u (kada investitor planira realizirati investiciju kreditom HBOR-a), predsjedniku ŽSP-a i tajniku SSP-a.
 • Investitor podnosi zahtjev za povrat kapitalnih ulaganja po realizaciji investicije, kojem prilaže odluku SSP-a o složenosti investicije, mišljenje ŽSP-a,SIP i ostalu dokumentaciju potrebnu prema čl. 8. Pravilnika o provedbi modela kapitalnih ulaganja (NN br. 64/08.), po realizaciji investicije ili najkasnije do 28. veljače sljedeće godine na adresu: MPRRR, Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu (Agencija za plaćanje), s napomenom: za investicijsku potporu, Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb.

Na kraju radionice raspravljalo se o specifičnostima s kojima se susreću predsjednici ŽSP-a u pojedinim investicijama te su potom, na dobrim i lošim primjerima provedbe, data još neka dodatna tumačenja.

Odjel za hortikulturu HZPSS-a,
Višnja Šimunović, dipl. ing. agr., načelnica Odjela

Pripremi za ispis