Povodom dana poljoprivredne savjetodavne službe

U 2007. godini Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu počeo je uspostavljati sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima Europske norme EN ISO 9001:2002 (skraćeno ISO 9001) te je izrađena studija uspostave ISO 9001, koja je preduvjet za dobivanje certifikata.

Prema načelima spomenutog projekta djelatnici Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu ostvarili su zadane ciljeve postavljene Programom rada za 2007. godinu. Uspješno smo završili i financijsko poslovanje, što je potvrdilo i Upravno vijeće HZPSS-a za 2007. godinu.

HZPSS je institucija koja svoj rad i ciljeve stalno prilagođava potrebama klijenta obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Informacija i komunikacija najvažniji su alati koje stalno koristimo u našem radu pa kvaliteta i tijek informacija mora uvijek biti brza i ažurna.

Strateška odrednica za 2007. godinu mobilizirala je radnu i kreativnu energiju djelatnika na operativnim programima za poljoprivredu Vlade RH (Operativni program razvitka govedarske proizvodnje, Operativni program trajnih nasada u RH i Operativni program za razvoj povrćarske proizvodnje) i sudjelovanje u informativno promotivnim aktivnostima za provedbu SAPARD programa.

Uz rad za spomenute programe, potrebno je naglasiti doprinos HZPSS-a u domaćim poljoprivrednim projektima, kao što su Projekt hrvatskog sektora voća, Jačanje institucionalne podrške razvoju ekološke poljoprivrede (projekt SIAB), projekt natjecanja orača, završetak projekta INTERREG IIIA "Travnjački voćnjaci s visokostabliašicama kao element biološke raznolikosti i estetske vrijednosti krajobraza" i dr.

Jedan dio naših djelatnika bio je radno aktivan i u brojnim povjerenstvima za donošenje pravilnika za usklađivanje rada s regulativom EU te u međunarodnoj suradnji na projektima i radionicama iz područja poljoprivrede i ruralnog razvitka.

Sve ove aktivnosti obavili smo s 219 djelatnika u 110 ureda u svim županijama RH i za to prešli svojim automobilima 1.941.683 km ili  91% od ukupno planiranih 2.127.432 km.

Analizom aktivnosti namijenjenih poljoprivrednicima vidi se da su savjetnici održali ukupno 1408 stručnih predavanja. Predavanjima je prisustvovalo 37.253 poljoprivrednika ili 26 poljoprivrednika po predavanju.

Tijekom 2007. godine održano je 637 demonstracija, prikaza za 21.584 poljoprivrednika, 418 manifestacija i izložbi za 74.265 poljoprivrednika. Prema navedenom možemo zaključiti da su poljoprivredni savjetnici na predavanjima prezentacijama i manifestacijama okupili, informirali i educirali 133.102 poljoprivrednika. HZPSS stalno potiče edukaciju i specijalizaciju svojih djelatnika kroz poslijediplomske studije (magisterij), doktorske studije, specijalizacije, radionice u zemlji i inozemstvu. Ukupno smo organizirali 791 radionicu i savjetovanje u trajanju od 1525 dana (ukupno) za 199 djelatnika.

Iz spomenutoga vidljivo je da su savjetnici prosječno 7,7 dana proveli educirajući se, odnosno svaki savjetnik sudjelovao je na četiri radionice, koje su prosječno trajale dva dana.

Preko informatičkog sustava (SEMIS) međusobno smo povezani internetskom vezom i pratimo svakodnevno rad svakog savjetnika u službi.

Analiza utvrđenog vremena pokazuje da savjetnici na terenu troše na savjetničke poslove 57,7% ukupnog radnog vremena. Na obavljanje administrativnih poslova za poljoprivrednike savjetnici su utrošili 22,62% radnog vremena, a na ostale poslove (osobno usavršavanje, rukovođenje, vožnja i ostalo) 19,61% radnog vremena.

Proračun HZPSS-a za 2007. godinu ukupno je iznosio 35.310.423 kn i na potpunom smo financiranju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (NN 137/06. i NN 78/07.).

Uz osnovne savjetničke metode rada u obavljanju temeljne djelatnosti HZPSS-a u protekloj je godini ostvaren redizajn web portala HZPSS-a, radi unapređenja savjetodavnog sustava korištenjem informatičkih tehnologija i modernih oblika komunikacije s našim korisnicima.

Međusobno informiranje između 110 ureda i 219 djelatnika odvija se putem umreženog sustava (elektronskom poštom). Na toj razini prenose se sve odluke s Kolegija u Uredu ravnatelja, zaključci s kolegija odsjeka i drugih sastanaka.

Mjesečno izlazi Bilten HZPSS-a, a dnevno se ažurira web stranica HZPSS-a te je na taj način rad naše ustanove prezentiran i vanjskim korisnicima usluga. Aktivna je i izdavačka djelatnost u tiskanju letaka, brošura i kataloga.

U programu rada HZPSS-a za 2008. godinu strateške odrednice vezane su za cjeloživotno osposobljavanje i usavršavanje poljoprivrednika i stanovništva ruralnog prostora, zatim za provođenje nacionalnog programa ruralnog razvoja, sustava računovodstvenih podataka u poljoprivredi (FADN), implementacija SAPARD/IPARD programa, izgradnja i implementacija IACS-a, LPIS-a i drugih sustava sukladno standardima EU.

Razvijat ćemo i nadalje suradnju sa stručnim institucijama u zemlji i inozemstvu te prilagodbu sektora ribarstva standardima EU.

Posebni naglasak vezan je i za organizaciju rada i pripremu i provedbu Zakona o poljoprivrednoj komori.

Ravnatelj HZPSS-a,
dr. sc. Ivan Katalinić

Pripremi za ispis