Demonstracija ispravnosti rada muznih uređaja

Svih osam obiteljskih gospodarstva za mužnju koriste kante (od jedne do četiri kante).

Kontrola je izvršena na ukupno 16 muznih jedinica.

Samo na dva poljoprivredna gospodarstva kontrolom je utvrđeno da je razina vakuuma u granicama optimalnih vrijednosti, kao i da imaju pravilan omjer pulsacija.

Na dva poljoprivredna gospodarstva je utvrđeno da je razina vakuuma izvan granica optimalnih vrijednosti.

Na preostala četiri poljoprivredna gospodarstva kontrolom je utvrđena nepravilnost u radu pulzatora, što je vidljivo i u velikoj prisutnosti somatskih stanica u mlijeku (prema analizi laboratorija iz Križevaca).

Svako gospodarstvo dobilo je konkretne savjete i upute kako održavati uređaje za mužnju u ispravnom stanju, te da ih je potrebno redovito servisirati. Kao i koje su posljedice kod neispravnog rada pulzatora. Vezano za to dogovoreno je da se nakon servisiranja pulzatora ponovi kontrola ispravnosti rada istih.

Na svakom gospodarstvu mjereni su parametri, koje će stručni savjetnik za mehanizaciju mr.sc.Luka Čuljak obraditi.

Treba napomenuti da ima još OPG-a koja su zainteresirana za kontrolu ispravnosti rada muznih uređaja, pa će se nastojati i kod njih napraviti kontrola ispravnosti muznih uređaja.

Odsjek HZPSS-a Virovitičko-podravske županije,
Tihana Bišćan, dipl.ing.agr., stručni savjetnik za stočarstvo

Pripremi za ispis