Županijske subvencije za agrokemijsku analizu tla u Međimurju

Kriteriji koje moraju zadovoljiti poljoprivrednici su:

  • komercijalna poljoprivredna gospodarstva moraju biti upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
  • da imaju prebivalište/sjedište na području Međimurske županije
  • da se površine za koje traže subvenciju nalaze na području Međimurske županije
  • da im je u 2008. g. u ovlaštenom laboratoriju obavljena analiza tla s preporukom za gnojidbu
  • minimalna površina parcele za koju je je obavljena analiza tla je 0,2 ha.

Najviši iznos subvencija koju jedan korisnik može ostvariti je 1.250,00 kuna, dok ukupni godišnji iznos svih subvencija može iznositi najviše 100.000,00 kn po jednom poljoprivrednom gospodarstvu.

Osim subvencija za analizu tla Međimurska županija subvencionira kao i predhodnih godina: izgradnju novih plastenika/staklenika;nabavu voćnih sadnica i loznih cijepova; razvoj proizvodnje mljieka i mesa u govedarstvu; nabavu i postavljanje mreža za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče; premiju osiguranja višegodišnjih nasada i povrća; uzgoj i držanje rasplodnih koza i jarčeva; ekološku poljoprivrednu proizvodnju te okrupnjavanje i povećanje posjeda poljoprivrednog zemljišta na poljoprivrednim gospodarstvima.

Želja Međimurske županije i HZPSS Odsjeka Međimurske županije koji je sudjelovao u odabiru kriterija za subvenciju za agrokemijsku analizu tla je da ovom mjerom potakne poljoprivrednike na razmišljanje o značaju stanja tla na njihovim poljoprivrednim površinama kako bi budućim generacijama ostavili tlo onakvo ili u boljem stanju nego što su ga zatekli. 

HZPSSa, Odsjek Međimurske županije
Suzana Pajić, dipl. inž. agr.

Pripremi za ispis