Suncokret – „Proteinko“

Ovaj je suncokret zbog  povećanog sadržaja bjelančevina namijenjen prvenstveno ishrani stoke i to: mliječnih krava, goveda u tovu, svinja, ovaca i koza, kunića, peradi i ptica. Optimalnog roka sjetve oko sredine travnja, pa ga preporučamo našim stočarima.
 
Poznato je da su suncokret (Helianthus annus) donijeli Španjolci 1510 g. iz Južne Amerike i da se dugo godina uzgajao kao ukrasna biljka, tek se početkom 20-tog stoljeća postaje ratarska kultura. Njegova je važnost velika u ishrani ljudi, jer je suncokretovo ulje najfinije biljno ulje, široke primjene u industrijskoj proizvodnji margarina, sapuna, boja, lijekova, kozmetike i dr. Pored ovog, njegova se sačma i pogače koriste za pripremu stočne hrane, sjemenke za grickanje, kao ukrasna biljka, i dr.
 
Što se tiče ovog hibridnog suncokreta, prvenstveno njegovo zrno, ne mora se pržiti, pa može djelomično zamijeniti soju u ishrani stoke. U smjesama sa žitaricama i kukuruzom može se koristiti cijelo zrno ili mljeveno. Najbolje ga je koristiti kao zelenu biljku u svježem stanju, zbog većeg sadržaja šećera, ili siliran sa kukuruzom, kada mu je do 60% biljaka u cvatnji. Kasnijim siliranjem gubi se na ukusu ("ješnosti"). Vlaga u momentu siliranja suncokreta mora biti 65-70%. Preporučuje se da sjeckana masa zajedno sa kukuruzom ne bude duža od 2-4 cm.
 
Ako se sije sa kukuruzom za silažu sijati treba kukuruz FAO grupe 300-400 i to prvo na polovici parcele kukuruz, a za desetak dana na ostaloj polovici parcele suncokret. Ovo je poslije važno kod siliranja, jer se naizmjenično silira red suncokreta, pa red kukuruza. Optimalnom sjetvom i vegetacijaom oko 125 dana dozrijeva sredinom rujna. Ako se sije postrno za silažu, mora se sijati najkasnije do 5. srpnja, te se tada može sijati i bez obrade tla i to iza ječma, kamilice, graška može i direktnom sjetvom u strnište.
 
Sije se do 5 kg na kj ili do 9 kg na ha. Razmak redova 70 cm i 18 cm u redu. Prinosa do 4 t na ha. Gnojidba oko 115 kg/ha N, 110 kg/ha P2O5 i 150 kg/ha K2O. Na plamenjaču dosta otporan, dok na sivu i bijelu plijesan manje. Od usko-lisnih i široko-lisnih korova štititi se kombinacijom herbicida (Dual+Racer).
 
U pokusima na tri lokacije (Novo Virje, Podr. Sesvete, Ferdinandovac) biti će zasijan ovaj suncokret, te se planira održati "Dan suncokreta".
Pripremi za ispis