Kontrola i pregled pokusa pšenice

U pokusu je zastupljeno 11 sorata pšenica BC-a i Poljoprivrednog instituta Osijek : Prima, Antea, Tina, Sana, Elvira, Marija, Mihelca, Srpanjka, Janica, Aida i Panonka.

Pokus je posijan na površini od 2 ha 6. studenog 2007., predkultura je bila šećerna repa, a predsjetvena gnojidba obavljena je sa 550 kg/ha NPK 7:20:30.

Prihrana je izvršena sa KAN-om 26. veljače 2008. sa 165 kg /ha.

Tretiranje protiv korova nije bilo, ali u planu je i to obaviti , kada uvjeti budu povoljni.

Za sada stanje pokusa pšenice je vrlo dobro, obzirom na vremenske prilike, koje su bile nepovoljne kod same sjetve (previše oborina u zadnjoj dekadi listopada 2007., kada je palo oko 100 litara kiše na m2.), zbog kojih je sjetva i obavljena tek 6. studenog 2007.

Pšenice u pokusu su odlično „prezimile“, jedino je sada uočen nedostatak oborina, koje bi pomogle u aktiviranju gnojiva iz prihrane. U prva dva mjeseca 2008. godine palo je samo 50% posto oborina od višegodišnjeg prosjeka.

Nakon pregleda ostalih pšenica na terenu, procjena stanja u proizvodnji pšenice daje sliku, da je samo oko 40% pšenice koja zadovoljava u razvoju i uzrastu za ovo doba godine, dok je čak 60 % veoma slabog uzrasta i u slaboj „kondiciji“.

Preduvjet ove konstatacije je, da je tek manji dio sjetve u 2007.obavljen u optimalnim  rokovima, a najveći dio sjetve obavljen je van optimalnih rokova uz previše oborina, lošije prezimljavanje, te  izostajanje pravovremene gnojidbe u prihrani. Ovu „lošu“ sliku upotpunjava i zadnje povećanje cijena gnojiva na tržištu, kao i nedostatak dovoljnih količina gnojiva na tržištu za ove potrebe.

Odsjek HZPSS-a Virovitičko-podravska županije
Stručni savjetnik, Ljubomir Duvnjak, dipl. ing. agr.

Pripremi za ispis