Pregled što sve u poljoprivredi potiče i subvencionira na svome području Virovitičko-podravska županija

Županija na svojem području iz proračuna već više godina (od 2005.) potiče proizvodnju šećerne repe sa 500 kn/ha, što je na godišnjoj razini sjetve na oko 3.000 ha ili oko 1, 5 milijuna kuna za krajnje korisnike.

Potiče se ekološka biljna poljoprivredna proizvodnja već od 0,1 ha površine, što iznosi za fizičku ili pravnu osobu najviše do 20.000 kn za tu namjenu.

Ovi poticaji odnose na slijedeću ekološku biljnu proizvodnju: ratarske kulture (1.000 kn/ha), ljekovito bilje ( 2.000 kn/ha), povrće ( 3.000 kn/ha) i voćnjaci i vinogradi ( 4.000 kn/ha). U 2007. za ovu namjenu isplaćeno je krajnjim korisnicima ukupno 90.000 kn.

S obzirom da se provodi diljem lijepe naše Operativni program podizanja trajnih nasada, u ovom slučaju subvencionira se u 100 % iznosu analiza tla za podizanje novih nasada

U 2008. godini predviđeno je 130.000 kn za analize tla.

Tijekom 2007. za nabavu voćnih i loznih sadnica bila je naknada od 2 kn/komadu , a u 2008. godini predviđeno je za lozne sadnice sa 2 kn/komadu, za voćne sadnice 5 kn/komadu, dok je za sadnju oraha naknada za sadnicu 10 kn po komadu.

Za fizičku ili pravnu osobu maksimalni iznos je 30.000 za ovu namjenu.

Iz ovog programa u 2007. za krajnje korisnike isplaćeno je ukupno 321.028 kn.

Na području županije u prošloj godini najviše je zasađeno lijeske (37,54 ha), jabuke (19,14 ha), višnje (18,55 ha), oraha (17,57 ha) te šljive (16,92 ha) ili ukupno 109,72 novih voćnjaka, dok je vinove loze posađeno ukupno 9,97 ha.

Iz programa poticaja proizvodnje povrća i cvijeća potiče se plastenička proizvodnja povrća i cvijeća, minimalna površina od 200 m2 sa 2 kn/m2. Najveći iznos po korisniku je 5.000 kn.

Iz ovog programa potiče se sadnja jagoda sa 0,50 kn/sadnici, minimalno 5.000 komada sadnica ili sa 5.000 kn maksimalno po korisniku.

Također se ovim programom potiče  proizvodnja krastavaca i to za: I klasu sa 0,20 kn/kg i II klasu sa 0,15 kn/kg, sa maksimalnim iznosom od 5.000 kn po korisniku.

Osiguranje usjeva i trajnih nasada obuhvaćeno je subvencioniranjem u troškovima osiguranja do 25 % iznosa police osiguranja. Najmanji iznos po korisniku je 100 kn a najveći 10.000 kn.

Za ovu namjenu u 2007. godini iz županijskog proračuna utrošeno je 300.000 kn.

Iz programa poticanja stočarske proizvodnje potiče se govedarska i svinjogojska proizvodnja, radi povećanja matičnog stada i krajnjeg cilja povećanja proizvodnje mlijeka i mesa.

U govedarstvu se odnosi na poticanje osjemenjivanja krava sjemenom testiranih  bikova sa po 300 kn/grlu. Radi se o simentalskim i holštajn pasminama, a korisnici moraju imati najmanje 4 krave ili 3, ako se radi o područjima od posebne državne skrbi. U 2007. godini isplaćeno je za tu namjenu 60.600 kn poticaja , a u 2008. predviđen je iznos od 100.000 kn.

Po programu poticaja stočarske proizvodnje subvencionira se i osiguranje stoke sa iznosom od maksimalno 10.000 kn po korisniku.

U svinjogojskoj proizvodnji subvencionirano je osjemenjivanje rasplodnih krmača sjemenom umatičenih nerasta sa 150 kn/grlu, u 2008. predviđeno 200 kn/ grlu. Korisnici moraju imati najmanje 5 rasplodnih krmača ili 3 na područjima od posebne državne skrbi. U 2007. utrošeno 6.000 kn, a u 2008. predviđeno je 10.000 kn za ovu namjenu.

Intezivnose radi na dva Projekta za navodnjavanje „Vaška-Kapinci“ sa 1.280 ha, i „Novi Gradac-Detkovac“ sa 800 ha površine. Oba projekta ukupno će biti „teški“ cca 70 milijuna kuna po završetku, a finacirati će se iz sredstava RH i proračuna Virovitičko-podravske županije.

Početak 2008. donio je mogućnost korištenja sredstava iz županijskog proračuna za poticanje razvoja zadrugarstva. Pravo na novčanu potporu mogu ostvariti poljoprivredne zadruge registrirane sa sjedištem na području županije, kao i mjestom ulaganja na području županije.

Za ovu namjenu predviđen je iznos od 120.000 kn.

Ovo je uglavnom veći dio direktnih izdataka iz županijskog proračuna usmjeren u razvoj poljoprivrede na području cijele županije, ali nemožemo ne spomenuti, da se također kroz različita pokroviteljstva i sponzorstva vezano uz događaje i manifestacije, koje protežiraju poljoprivredu na području županije i šire, očituje znatno učešće županije Virovitičko-podravske.

Odsjek HZPSS-a Virovitičko-podravske županije,
Ljubomir Duvnjak, dipl. ing. agr., stručni savjetnik

Pripremi za ispis