Voditelj Pododsjeka općih poslova – tajnica ravnatelja

 • 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

 1. VŠS- VI/1 stručna sprema
 2. Najmanje 2 godine radnog staža
 3. Položen državni stručni ispit
 4. Poznavanje jednog svjetskog jezika
 5. Znanje rada na računalu

Kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima iz natječaja bit će testirani iz struke, znanja stranog jezika i znanja rada na računalu.

Na natječaj se mogu javite osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužan je uz prijavu priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu te dokaz ako su nezaposleni.

Pismene prijave podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

HRVATSKI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDNU SAVJETODAVNU SLUŽBU
Fra ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 9, P. P. 150
10 002 ZAGREB
ZA NATJEČAJ

Prijavi treba priložiti:

 • životopis
 • domovnicu ili dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • rodni list
 • dokaz o stručnoj spremi
 • uvjerenje o radnom stažu ili ovjerenu presliku radne knjižice
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela
 • dokaz o znanju stranog jezika
 • dokaz o znanju rada na računalu

Nepotpune prijave i prijave pristigle izvan roka neće se razmatrati, a o vremenu testiranja i izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Klasa: 110-03/07-01/126
Ur.broj: 01-07-01

Zagreb, 27. studenog 2007. god.

Pripremi za ispis