Rješenje MPŠVG-a o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja

 

R J E Š E N J E

 1. Zabranjuje se promet sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari: alaklor, diazinon, diklorvos, diuron, fosalon, haloksifop-R, heksakonazol, karbofuran, karbosulfan, malation, oksidemeton-metil i triklorfon.

 2. Sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari navedene u točki 1. izrijeke ovoga rješenja prestaje valjanost rješenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja.

3. Prestanak valjanosti rješenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari navedene u točki 1. izrijeke ovoga rješenja stupa na snagu 31. prosinca 2007. godine.

4. Naređuje se proizvođačima i zastupnicima sredstava za zaštitu bilja da prijave Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Upravi poljoprivrede, Sektoru inspekcijskih poslova, zalihe sredstava za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari navedene u točki 1. izrijeke ovoga rješenja do 31. siječnja 2008. godine.

5. Dopušta se prodaja i primjena zaliha sredstava za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari najviše 18 mjeseci od prestanka valjanosti rješenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja na sljedeći način:

  • prvih 6 mjeseci od prestanka valjanosti rješenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja proizvođačima i zastupnicima dopušteno je prodavati prijavljene zalihe sredstava za zaštitu bilja;
  • 18 mjeseci dopušteno je specijaliziranim prodavaonicama (poljoprivrednim ljekarnama) prodavati zalihe sredstava za zaštitu bilja samo krajnjim korisnicima – poljoprivrednim proizvođačima;
  • krajnjim korisnicima dopuštena je primjena sredstava za zaštitu bilja unutar 18 mjeseci od prestanka valjanosti rješenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja.

6. Proizvođači i zastupnici sredstava za zaštitu bilja koja nisu iskorištena na način propisan u točki 5. izrijeke ovoga rješenja obvezni su neiskorištene zalihe sredstava za zaštitu bilja odstraniti u skladu s propisima koji uređuju opasni otpad.  

O b r a z l o ž e n j e

Člankom 12. stavkom 2. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja propisano je da će sredstvu koje sadrži određene aktivne tvari kojima je promet ograničen ili zabranjen u Europskoj uniji ministar ograničiti ili zabraniti promet, odnosno primjenu u Republici Hrvatskoj.

Sukladno članku 2. stavka 1. točke 5. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja Popis aktivnih tvari sadrži popis aktivnih tvari koje su dopuštene za uporabu u sredstvima za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj i on se usklađuje s službenim Popisom aktivnih tvari dopuštenih u sredstvima za zaštitu bilja u Europskoj uniji (Aneks I. Direktive Vijeća 91/414/EEC o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište).

Odlukama Komisije 2006/1010/EC od 22 prosinca 2006., 2006/966/EC od 18. prosinca 2006., 2006/797/EC od 22. studenog 2006., 2007/356/EC i 2007/392/EC od 21. svibnja 2007., 2007/393/EC, 2007/387/EC i 2007/389/EC od 6. lipnja 2007., 2007/415/EC, 2007/416/EC i 2007/417/EC od 13. lipnja 2007. i 2007/437/EC od 19. lipnja 2007. donijeta je odluka o neuvrštavanju aktivnih tvari navedenih u točki 1. izrijeke ovoga rješenja na Aneks I Direktive 91/414/EEC te povlačenju sredstava za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvar iz točke 1. izrijeke ovoga rješenja s europskog tržišta.

Člankom 28. stavkom 4. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja propisano je da nadležna uprava Ministarstva može u rješenju o ukidanju registracije osobi na koju glasi rješenje o registraciji sredstva za zaštitu bilja odrediti razdoblje u kojem može prodati postojeće zalihe sredstva ili odrediti odstranjenje zaliha sukladno s propisima koji uređuju opasni otpad.

Prema članku 2. točci 14. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja prometom sredstvima za zaštitu bilja se smatra bilo koja opskrba sredstvima za zaštitu bilja, bilo naplaćena ili besplatna, uporaba i primjena, te uvoz koji podrazumijeva unošenje sredstva na carinsko područje Republike Hrvatske, osim skladištenja radi otpreme s carinskog područja Republike Hrvatske ili skladištenja radi njihovog zbrinjavanja.

Sukladno odredbi članka 28. stavka 1. točke 2. podtočke 5. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari navedene u točki 1. izrijeke ovoga rješenja prestaje valjanost rješenja o registraciji.

Slijedom izloženog, temeljem članka 12 stavka 2. i članka 28. stavka 4. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja riješeno je kao u izrijeci ovog rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske, Zagreb, Frankopanska 16, u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.  

R. BR

AKTIVNA TVAR

SZB U RH

NAMJENA

PROIZVOĐAČ

PREDSTAVNIK

ROK VALJANOSTI RJEŠENJA O REGISTRACIJI

DOPUŠTENA PRODAJA ZALIHA ZASTUPNICIMA I PROIZVOĐAČIMA DO

DOPUŠTENA PRODAJA I PRIMJENA KRAJNJIM KORISNICIMA DO

1.

Fosalon

ATAC WP

I

Chromos Agro

Chromos Agro

16.11.2016.

31.06.2008.

31.06.2009.

ATAC EC

I

Chromos Agro

Chromos Agro

01.01.2008.

31.06.2008.

31.06.2009.

ZOLONE LIQUIDE

I

Cheminova

AM Agro

22.01.2009

31.06.2008.

31.06.2009.

ZOLONE PM

I

Cheminova

AM Agro

24.11.2009

31.06.2008.

31.06.2009.

2.

Alaklor

BRAVO MC

H

Herbos

Herbos

14.04.2008.

31.06.2008.

31.06.2009.

BRAVO TERAZIN T (alaklor+terbutilazin)

H

Herbos

Herbos

14.04.2008.

31.06.2008.

31.06.2009.

3.

Heksakonazol

ALMAKS

F

Sinochem

AgroChem Max

28.07.2015.

31.06.2008.

31.06.2009.

ANVIL 5 SC

F

Syngenta

Syngenta Agro

21.08.2015.

31.06.2008.

31.06.2009.

ROTONDO

F

Herbos

Herbos

13.06.2012.

31.06.2008.

31.06.2009.

4.

Triklorfon

DIPTEREX 80%

I

Bayer CropScience

Bayer d.o.o.

14.03.2008.

31.06.2008.

31.06.2009.

5.

Oksidemeton-metil

METASYSTOX-R EC 250

I

Bayer CropScience

Bayer d.o.o.

11.12.2008.

31.06.2008.

31.06.2009.

ENDURO 258 EC

(oksidemeton-metil + beta ciflutrin)

I

Bayer CropScience

Bayer d.o.o.

20.09.2010.

31.06.2008.

31.06.2009.

6.

Diazinon

BASUDIN 600 EW

I

Syngenta

Syngenta Agro

18.12.2008.

31.06.2008.

31.06.2009.

BEKER

I

Sinochem

AgroChem Maks

26.10.2010.

31.06.2008.

31.06.2009.

DIAZOL 50 EW

I

Makhteshim

Danon

22.12.2008.

31.06.2008.

31.06.2009.

MORIS

I

Herbos

Herbos

05.02.2009.

31.06.2008.

31.06.2009.

7.

Diklorvos

KOFUMIN 50 EC

I

Veterina

Veterina

25.08.2015.

31.06.2008.

31.06.2009.

KOFUMIN 7

I

Veterina

Veterina

15.08.2015.

31.06.2008.

31.06.2009.

8.

Malation

RADOTION E-50

I

Herbos

Herbos

16.09.2006.*

31.06.2008.

31.06.2009.

PROSTORE 157 UL

(malation + bifentrin)

I

FMC

Florel

18.06.2008.

31.06.2008.

31.06.2009.

PROSTORE 420 EC

(malation + bifentrin)

I

FMC

Florel

18.06.2008.

31.06.2008.

31.06.2009.

MEXAFENE B

(malation + metaldehid)

M

Guaber S.p.A.

Amico

06.03.2013.

31.06.2008.

31.06.2009.

9.

Karbofuran

GEOCID 350 FL

I

Chromos Agro

Chromos Agro

09.12.2007.*

31.06.2008.

31.06.2009.

GEOCID G-5

I

Chromos Agro

Chromos Agro

09.05.2008.

31.06.2008.

31.06.2009.

GEOCID ST-35

I

Chromos Agro

Chromos Agro

13.03.2007.*

31.06.2008.

31.06.2009.

SIUX 5 % (MG)

I

Arysta

Hed

16.02.2016.

31.06.2008.

31.06.2009.

10.

Diuron

TREVISSIMO

(diuron + glifosat)

H

Arysta

Hed

22.03.2011.

31.06.2008.

31.06.2009.

11.

Karbosulfan

MARSHAL ZLATICA 1,5-P

I

FMC

Herbos

24.03.2007.*

31.06.2008.

31.06.2009.

12.

Haloksifop-R

BASTIONAL

H

Dow AgroSciences

Chromos Agro

14.03.2008.

31.06.2008.

31.06.2009.

 *Sredstva kojima je rok valjanosti administrativno produžen do 01. siječnja 2016. godine

Značenje kratica:
I-Insekticid
H-Herbicid
F-Fungicid
M-Moluskicid

Pripremi za ispis