Natječaj za prijavu projekata za sufinanciranje ustroja udruga proizvođača u ribarstvu

NN 61/07, 13.6.2007.

Klasa: 324-01/07-01/22
Urbroj: 525-08-07-1 od 2. IV. 2007. (1757)
Na temelju Odluke ministra poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva o sufinanciranju ustroja udruga proizvođača u ribarstvu (klasa: 324-01/07-01/21, urbroj: 525-08-07-1 od 12. veljače 2007.), Ministarstvo poljoprivre­de, šumarstva i vodnoga gospodarstva objav­ljuje

NATJEČAJ

za prijavu projekata za sufinanciranje ustroja udruga proizvođača u ribarstvu.

 1. Predmet natječaja je prikupljanje ponuda za projekt sufinanciranja ustroja udruga proizvođača u ribarstvu.
 2. Novčana sredstva za ovu namjenu koristit će se isključivo za kupnju kapitalnih objekata za potrebe tržnog funkcioniranja ribarskih zadruga.
 3. Objekt mora zadovoljavati ili ga je adaptacijom moguće uskladiti sa sanitarno veterinarskim uvjetima što se dokazuje Rješenjem Uprave za veterinarstvo ili lokacijskom suglasnošću nadležne veterinarske institucije.
 4. Odabrani projekt će poslužiti kao pilot-projekt uspostavljanja organizacije proizvođača sukladno zakonodavstvu EU.
 5. Podnositelji ponude za projekt su ribarske zadruge koje se bave ulovom ribe i drugih morskih organizama, a koje su registrirane sukladno odredbama Zakona o zadrugama (Narodne novine, br. 36/95, 67/01, 24/01 i 12/02).
 6. Ugovorom o osnivanju ili Pravilima zadruge kao osnovna djelatnost mora biti propisano morsko ribarstvo.
 7. Članovi ribarske zadruge moraju biti nositelji povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.
 8. Prednost pri odabiru projekta imat će ri­barska zadruga s većim brojem aktivnih čla­nova.
 9. Ponude se podnose isključivo na Obrascu za prijavu projekta za sufinanciranje ustroja udruga proizvođača u ribarstvu koji se nalazi na web-stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva: www.mps.hr.
 10. Ponuda mora biti u skladu s Nacionalnim programom proizvodnje i potrošnje ribe u Republici Hrvatskoj.
 11. Predvišeni iznos u Državnom proračunu Republike Hrvatske za ovu namjenu dodijelit će se najbolje ocijenjenom projektu.
 12. Podnositelji ponude koji su koristili bilo koju financijsku pomoć iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za kupnju ili izgradnju objekata ne mogu sudjelovati u ovome natječaju.
 13. Udio sufinanciranja projekta iz Državnog proračuna Republike Hrvatske može iznositi do 50% ukupne vrijednosti investicije.
 14. Rok za podnošenje zahtjeva je 10 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
 15. Konačnu odluku o odabiru projekata do­nosi ministar poljoprivrede, šumarstva i vod­noga gospodarstva na prijedlog stručnog Povjerenstva imenovanog od ministra. Sudio­nici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 7 dana od zatvaranja natječaja.
 16. Ponude projekata se neće uzeti u razmatranje ako su zakašnjele, nepotpune te ako nisu u skladu s uvjetima natječaja ili Obrascem za prijavu projekta za sufinanciranje ustroja udruga proizvođača u ribarstvu.
 17. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva sklapa s odabranim podnositeljem ponude za projekt Ugovor o sufinanciranju ustroja udruge proizvođača u ribarstvu.
 18. Ponude projekata dostavljaju se isključivo poštom u zatvorenoj omotnici na čijoj polešini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i istu dostaviti na adresu:
  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vod­noga gospodarstva – Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, s naznakom: »Za javni natječaj – sufinanciranje ustroja udruga proizvođača – ne otvarati«.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva

Pripremi za ispis