Analiza kvalitete silaže

Nakon što je napravljena kemijska analiza silaže u laboratoriju Poljodjelske postaje, kolega  Ivica Pozder je sa svojim suradnicima demonstrirao uzimanje uzoraka silaže te mjerenje parametara bitnih za kvalitetu silaže u ishrani mliječnih krava.

S obzirom da je siliranje način konzerviranja vlažne biljne mase, pri čemu dolazi do vrenja silirane mase bitno je osigurati anaerobne uvjete istiskivanjem zraka tj.gaženjem. Na taj način se stvaranjem anaerobnih uvjeta počinju razmnožavati korisne bakterije, tako da u procesu fermentacije počinju prevladavati bakterije mliječno kiselog vrenja.

Nakon napravljene analize silaže na farmi dobiveni su gotovo identični rezultati kao u laboratoriju te je utvrđeno da je silaža vrlo dobre kvalitete. Da bi se osiguralo brže konzerviranje silirane mase, tijekom siliranja mogu se siliranoj masi dodavati inokulanti. Inokulanti su prirodni biološki dodaci sa odabranim sojevima bakterija mliječno kiselog vrenja koji u vrlo kratkom vremanu fermentiraju šećere u mliječnu kiselinu te na taj način utječu na brže konzerviranje biljne mase.

Nakon kratke rasprave i domjenka svi okupljeni poljoprivredni proizvođači zajedno s organizatorima krenuli su na Pokusno pokazno polje gdje je bila organizirana demonstracija baliranja sjenaže.

Odsjek HZPSS-a Varaždinske županije,
Jurica Bengeri, dipl. ing. agr., stručni savjetnik za stočarstvo

Pripremi za ispis