Radovi na njivi u ožujku

Sjetva jarih žitarica 

Sjetva jarog ječma, pšenice i zobi bit će kvalitetna ako se sije na parcele na kojima su u plodoredu bile zasijane okopavine, ako je obavljena osnovna gnojidba te zimska brazda. Najčešće nije tako. Osim u sjetvi jarog ječma, gnojidba se obavlja predsjetveno, i to gnojivima NPK 7:20:30,  NPK 8:26:26 ili NPK 10:30:20 od 250 do 400 kg/ha. Za jari ječam ako je obavljena osnovna gnojidba, u predsjetvenoj obradi tla potrebno je dati 200 do 300 kg/ha NPK 20:10:10 ili NPK 15:15:15. Sjetvena norma odnosno broj klijavih zrna kreće se: 550-600/m2 za pšenicu, do 450-500/m2 za ječam i zob, a što ovisi o masi 1000 sjemenki: oko 250 kg/ha sjemena pšenice, 200-220 kg/ha ječma i 140-160 kg/ha zobi. Vrijedni stočari jareće žitarice obogatiti jarom grahoricom ili graškom i tako dobiti smjese koje će se za hranidbu stoke koristiti kao zelenu krmu, sjenaža, sijenu ili zrno.

 

Sjetva šećerne repe

Kada sjetveni sloj tla dosegne 6-8 oC, najčešće sredinom ožujka, može početi i sjetva šećerne repe. Valja paziti na zahtjeve prema klimatskim uvjetima i tlu. Vegetacija šećerne repe traje 160-200 dana, kroz to razdoblje potrebna je suma temperatura 2200-3200 oC, ukupna količina oborina, uz pravilan raspored, 500-600 mm i veliki broj sunčanih dana, koji će pridonijeti visokom postotku šećera i dobrom prirodu korijena. Šećerna repa voli tlo dubokog, rahlog i dobrog strukturnog sloja, neutralne ili slabo alkalne reakcije (pH 7-8), da je zadnji put na istoj površini bila prije pet godina, da je ujesen obavljeno oranje na od 35-40 cm dubine uz zaoravanje osnovnih količina mineralnih i organskih gnojiva. U predsjetvenoj gnojidbi daje se 200 kg/ha NPK 15:15:15 i priprema tlo sjetvospremačem da se dobije sjetveni sloj fine mrvičaste strukture do dubine sjetve (2-3 cm), a posteljica na koju se polaže sjeme treba biti tvrđa radi što boljeg uspostavljanja kapilarnosti te kasnije bržeg i ujednačenijeg nicanja. Danas se sjetva najčešće obavlja na konačni sklop pa nema mukotrpnog prorjeđivanja repe. Piliranim jednokličnim sjemenom i uz pneumatske sijačice jednom sjetvenom jedinicom (100.000 sjemenki) postiže se sklop u vađenju od 80.000 biljaka, a sije se na razmak redova 50 cm i u redu na 20 cm. Nakon sjetve, a prije nicanja, svakako treba aplicirati herbicide za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.

Ured ravnatelja HZPSS-a,
dr. sc. Ivan Danjek, načelnik Odjela za ratarstvo

Pripremi za ispis