Natječaj

Javni poziv

Ponuđeni prostor treba se nalaziti u zoni tramvaja, odnosno redovne autobusne linije ZET-a i imati od 100 do 130 m² sa parkirnim mjestima za 5 vozila. Suteren isključen.

Ponude se dostavljaju na e-mail: savjetodavna@savjetodavna.hr ili na adresu: Poljoprivredna savjetodavna služba, Kačićeva 9, Zagreb.

Rok za podnošenje ponuda je do 22. studenog 2012.

Natječaj Ministarstva poljoprivrede za dodjelu financijskih sredstava

Natječajem se dodjeljuju financijskih sredstava Ministarstva poljoprivrede za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 50 milijuna kuna, za poticanje razvoja prehrambeno-prerađivačke industrije u Republici Hrvatskoj. Sredstva sufinanciranja su namjenska i nepovratna.

Sredstva se dodjeljuju se za sljedeće mjere i programe:

Mjera 1. – Modernizacija tehnoloških procesa i uvođenje novih tehnologija i proizvoda,

Mjera 2. – Ulaganja u zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u prehrambeno-prerađivačkoj industriji i usklađivanje s IPPC direktivom,

Mjera 3. – Potpora marketinškim, razvojnim aktivnostima, aktivnostima istraživanja tržišta proizvođača za ulazak na europska, regionalna i treća tržišta i u trgovačke lance,

Mjera 4. – Uvođenje i primjena sustava upravljanja procesom u objekte za proizvodnju hrane i hrane za životinje, te stjecanje pojedinih certifikata u proizvodnji hrane (HACCP, ISO 22000:2005 – Sustav upravljanja sigurnošću hrane, certifikacija proizvoda prema GLOBALGAP normi; International Food Standard (IFS) i dr.),

Mjera 5. – Obrazovanje i usavršavanje ljudskih resursa za rad na inozemnim tržištima.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju proizvodna trgovačka društva, obrti i zadruge industrijskih grana čija je djelatnost pretežito proizvodnja hrane i pića.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 45 dana od objave natječaja.

Cjeloviti tekst natječaja možete pročitati OVDJE.

Željana Ivanuš, dipl. nov.,
načelnica

 

 

Zagrebačka županija daje 5,87 milijuna kuna za subvencije i potpore kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi i ruralnom razvitku

Korisnici županijske subvencije ili potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, imaju prebivalište odnosno sjedište na području Zagrebačke županije, imaju poljoprivrednu proizvodnju za koju traže subvenciju na području županije tj. realiziraju projekt za koji traže potporu na području Zagrebačke županije itd. Najviši iznos županijske subvencije odnosno potpore koji jedan korisnik može ostvariti iznosi do 100.000 kuna.
Uz navedenih 5,87 milijuna kuna, Zagrebačka županija je u ovoj godini osigurala za donacije u poljoprivredi 970.000 kuna, za lovstvo od 1,1 milijun kuna, a za mjere ruralnog razvoja koje će se koristit za izgradnju i adaptaciju infrastrukture na ruralnom prostoru 5,7 milijuna kuna. Tako ukupna bespovratna sredstva koja se planiraju dodijeliti u 2012. godini kroz Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije iznose 13,6 milijuna kuna.

U 2012. godini Zagrebačka će županija u poljoprivredi subvencionirati premije osiguranja usjeva, sjemenskog i sadnog materijala, povrća cvijeća, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, rasplodne stoke i kokoši nesilica; unapređenje genetskog potencijala u stočarstvu; legalizaciju farmi; razvoj stočarske proizvodnje; uzgoj i držanje izvornih zaštićenih pasmina domaćih životinja (hrvatski posavac,hrvatski hladnokrvnjak, turopoljska svinja, zagorski puran, kokoš hrvatica). U ruralnom razvoju subvencionirat će se edukacija i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu, proizvodnja i sabiranje kravljeg mlijeka s područja općina Žumberak i Krašića, nabava pokretnih laktofriza te proizvodnja i isporuka kozjeg mlijeka.

Potpore kapitalnim ulaganjima dodjeljivat će se u sektorima povrćarstva (uključujući proizvodnju jagoda i gljiva), cvjećarstva (uključujući ljekovito i začinsko bilje), voćarstva, vinogradarstva i vinarstva, ekološke poljoprivrede te stočarstva. Konkretne mjere za koje će se dodjeljivati potpore nalaze se u tekstu natječaja. Potpore kapitalnim ulaganjima u ruralnom razvoju dodjeljivat će se za troškove izgradnje i opremanje novih smještajnih kapaciteta na poljoprivrednom gospodarstvu, troškove izgradnje, opremanja i adaptacije kapaciteta za prijem gostiju te troškovi adaptacije i opremanje objekata za prodaju vlastitih poljoprivredno prehrambenih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se jave na objavljene natječaje do 15. rujna, odnosno 31. listopada 2012. godine.

Informacije, tekstovi natječaja i obrasci zahtjeva za bespovratne subvencije i potpore nalaze se ovdje.

Više informacija može se dobiti na sljedećim telefonskim brojevima 01/6009 496; 6009 427; 6009 420; 6009 426.

Izvor: www.zagrebacka-zupanija.hr

Natječaj za potpore povećanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva

Prioriteti natječaja su ulaganje u tehnologije i proizvodne metode povezane sa uvođenjem energetske učinkovitosti i eko standarda u proizvodne procese, zatim uspostava i vođenje procedura za testiranje i certificiranje proizvoda uključujući investicije u licence, uvođenje eko etikete, specifikacije za eko proizvode i slično.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose 3 000 000 milijuna eura. Vrijednost pojedinačno dodijeljenih bespovratnih sredstava ograničen je na 85% prihvatljivih troškova, te iznosi:

       Minimalno 50 000 eura

       Maksimalno 200 000 eura

Sufinanciranje projekta osigurava podnositelj, odnosno prijavitelj projekta (sa partnerima ili samostalno) u iznosu od 15% vrijednosti projekta iz vlastitih ili nekih drugih izvora financiranja.

Obrazac za prijavu sastoji se od dva dijela:

1.    Sažetak projekta

2.    Cjelokupni projektni obrazac

Kriterij prihvatljivosti – prihvatljivi nositelji projekta

Prihvatljivi nositelji projekata su:

       Registrirani mali i srednji poduzetnici sa sjedištem u RH

       Registrirani za aktivnosti predviđene predloženim projektom

       U mogućnosti prikazati dobit nakon oporezivanja u fiskalnoj godini koja je prethodila datumu prijave

       Može prikazati solventnost kompanije

       Može prikazati da su plaćeni svi doprinosi i porezi

       Imaju nacionalnost država članica ili IPA zemalja

       Direktno odgovorni za pripremu i provedbu aktivnosti zajedno sa svojim partnerima

       Mora biti u potpunom skladu sa „de minimis pravilima pomoći“,(potpora male vrijednosti) navedenim u odluci Vlade

Potencijalni prijavitelji moraju potpisati deklaraciju danu u prijavnom obrascu kojom garantiraju da nisu u situacijama koje bi ih onemogućile da se natječu, (npr. ako su bankrotirali, nisu obavili obveze plaćanja poreza i ostalih davanja i dr.).

Prijavitelji mogu djelovati samostalno ili u nekom vidu partnerskih odnosa.

Prihvatljivi oblici su:

       Partner

       Suradnik

       Podugovaratelj

Partner sudjeluje u projektu i financiran je iz projekta, te mora ispunjavati uvjete navedene u uputama kao prijavitelj projekta.

Suradnik sudjeluje aktivno u projektu, ali se ne financira iz projekta, prihvatljivi troškovi za suradnike su dnevnice i putni troškovi.

Podugovaratelj nisu ni partneri ni suradnici, podložni su pravilima nabave predviđenim u Prilogu IV Standardnog ugovora o bespovratnim sredstvima.

Prihvatljivi sektori koji mogu prijaviti svoje projekte su:

       Proizvodnja prehrambenih proizvoda

       Proizvodnja pića, osim destiliranja, pročišćavanja i miješanja alkoholnih pića

       Proizvodnja tekstila

       Proizvodnja odjeće

       Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

       Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja, proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

       Proizvodnja papira i proizvoda od papira

       Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

       Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

       Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

       Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

       Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

       Proizvodnja metala, osim proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura,te proizvodnja plemenitih i ostalih obojenih metala

       Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme, i osim proizvodnja oružja i streljiva

       Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

       Proizvodnja električne opreme

       Proizvodnja strojeva i uređaja

       Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

       Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava, osim gradnja brodova i čamaca, proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila, proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme, proizvodnja vojnih borbenih vozila

       Proizvodnja namještaja

       Ostala prerađivačka industrija

Što se tiče uslužnih djelatnosti u obzir dolaze:

       Popravak i instaliranje strojeva i opreme

       Uklanjanje otpadnih voda

       Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanje otpada, uporaba materijala

       Djelatnost sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

       Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

       Tehničko ispitivanje i analiza

       Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda 

Prihvatljive aktivnosti odnosno prihvatljivi projekti su:

       Ulaganje u materijalnu imovinu povezanu s mjerama energetske učinkovitosti i ciljem dosezanja većeg stupnja zaštite okoliša

       Ulaganje u materijalna dobra za proizvodnju povezana s analizom, testiranjem i automatizacijom

       Specijalizirani treninzi povezani sa ulaganjima u nove tehnologije ili rad s novom opremom

       Certificiranje tvrtke/kompanije

       Certificiranje proizvoda po eko standardima

       Akreditacija laboratorija za procese, analizu i testiranje proizvoda u navedenim sektorima od strane Hrvatske akreditacijske agencije ili jednake organizacije članice EU

       Komunikacije/marketinške aktivnosti kojom bi se promovirala investicija i cjelokupni projekt potencijalnim i postojećim kupcima

Dakle, prijaviti se mogu i sve prikladne inovativne aktivnosti koje nisu gore spomenute ali se podudaraju s navedenim aktivnostima.

Neprihvatljive aktivnosti su:

       Aktivnosti koje se odnose samo ili uglavnom na sponzorstva za sudjelovanje na radionicama, seminarima, kongresima

       Aktivnosti koje se odnose na individualne školarine za studije ili trening

       Općenite informativne kampanje

       Tečajevi stranih jezika

       Aktivnosti koje su ograničene samo ili većinom na obnovu zgrada ili rekonstrukciju

       Konzultantske usluge koje su kontinuirana ili periodična aktivnost poduzeća

       Uobičajene aktivnosti poduzeća

       Troškovi koji su nastali prije potpisivanje ugovora sa SAFU (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje)

       Projekt/aktivnost  koja se financira iz bilo kojeg drugog izvora

       Obrtna sredstva 

Kod prijave projekta samo prihvatljivi troškovi mogu biti uzeti u obzir za dodjelu bespovratnih sredstava. Svi troškovi moraju biti neophodni, budžetirani, provjerljivi, opravdani i nastati za vrijeme provedbe projekta

Sukladno odredbama Financijskog sporazuma službeni jezik za sve prijave i dokumente je engleski jezik.

Obavijesti i sva natječajna dokumentacija objavljuju se na www.safu.hr – Natječaji – IPA komponenta IIIC + www.regionalna-konkurentnost.hr

Tijekom pisanja projektnog prijedloga prijavitelji mogu postavljati pitanja Provedbenom tijelu – SAFU. Pitanja se upućuju e-mailom (procurement@safu.hr) ili faxom 01 459 10 75. Odgovori se objavljuju na web stranici SAFU.

Rok za dostavu sažetka projektnog prijedloga je 20. veljače 2012. godine do 16 sati. 

                  Područni odjel HPK-a Sisačko-moslavačke županije
Andrea Ćosić, dipl. ing. agr.,
s
tručna savjetnica za agroekonomiku

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Fonda za smanjenje nitrata Projekta kontrole onečišćenja u poljoprivredi

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje udovoljavaju uvjetima propisanim u Priručniku i nalaze se u jednoj od 3 projektne županije: Varaždinskoj, Osječko-baranjskoj ili Vukovarsko-srijemskoj.

Sredstva se dodjeljuju za izgradnju objekata za skladištenje gnojiva u skladu sa zahtjevima EU, uključujući nepropusne platforme za kruti stajski gnoj s drenažnim sifonima i jamama za gnojnicu, tj. tekuće gnojivo i opremu za manipulaciju (upravljanje) gnojivom. 

Sredstva se dodjeljuju za:
 
          Izgradnju ili rekonstrukciju objekata za skladištenje krutog stajskog gnoja i gnojnice
          Uređaje za miješanje gnojnice
          Pumpe za pražnjenje tankova
          Separatore za gnojnicu
          Strojeve za utovar krutog stajskog gnoja
          Cisterne za gnojnicu
          Transportere za gnojivo
          Specijalne prikolice za distribuciju gnojiva
          Injektore za gnojnicu 
 
Sredstva se neće isplaćivati samo za nabavu opreme (bez ulaganja u izgradnju objekta za skladištenje gnojiva).
 
Vrijednost opreme koja će se financirati sredstvima Investicijskog fonda za smanjenje nitrata ne može biti veća od ukupne vrijednosti investicije u sustav skladištenja gnojiva.
Maksimalni prihvatljivi trošak za financiranje po korisniku iznosi 600.000,00 HRK, s time da će se iz projekta odobriti maksimalno do 75% od iznosa maksimalnog prihvatljivog ulaganja što iznosi do 450.000,00 HRK. Troškove koji prelaze vrijednost od 600.000,00 HRK korisnik će snositi iz vlastitih sredstava.
 
a)      uključena je isplata od 55% avansa za sve potpisnike ugovora
b)      rok za početak radova je najviše 14 dana od potpisivanja ugovora ili   dodatka ugovoru
c)      rok za podnošenje zahtjeva za isplatu preostalih sredstava je 90,   iznimno 120 dana uz valjano obrazloženje.
 

Rok za podnošenje prijava počinje teći 10. siječnja 2012. i traje do 10. veljače 2012.
Prijave pristigle prije i nakon naznačenog roka neće se razmatrati.
 
Prijave pristigle po objavljenom natječaju obrađuju se po redoslijedu zaprimanja koji je vidljiv na omotnici pošiljke, do iskorištenja raspoloživih sredstava Investicijskog fonda za smanjenje nitrata.
Cjeloviti tekst natječaja možete pročitati OVDJE 
 
 

Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru IPA Prekograničnog programa Hrvatska-Crna Gora

Upute za prijavitelje projekata kao i prijavni paket dostupni su na sljedećim internetskim stranicama: www.cbccro-mne.org; www.mrrsvg.hr; www.arr.hr; www.mip.gov.me; http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm

Potencijalni prijavitelji projekata mogu postavljati pitanja vezana uz 2. poziv Zajedničkom tehničkom tajništvu (ZTT) Programa. Pitanja moraju biti napisana na engleskom jeziku i poslana e-mailom na: office@cbccro-mne.org ili na faks: +382 (0)32 322 215, najkasnije 21 dan prije krajnjeg roka na dostavu projektnih prijedloga, uz jasno naznačenu referencu poziva. Odgovori će biti objavljeni najkasnije 11 dana prije zatvaranja poziva na svim gore navedenim internetskim stranicama u okviru linka FAQ – Frequently asked questions (najčešće postavljana pitanja).

Zajedničko tehničko tajništvo Programa održat će Informativne dane na kojima će potencijalnim prijaviteljima predstaviti propozicije ovog poziva kroz predstavljanje Smjernica za prijavitelje projekata, Logičke matrice, Obrasca zahtjeva za bespovratna sredstva i Proračuna, kao i osnovnih uputa o načinu popunjavanja navedenih dokumenata.  
Informativne dane organizira Zajedničko tehničko tajništvo u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva Republike Hrvatske, Agencijom za regionalni razvoj Republike Hrvatske i Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore i to prema sljedećem rasporedu:
 
Dubrovnik, Sveučilište u Dubrovniku, Ćira Carića 4, 15.12.2011. u 10:00 sati

Ploče, Pučko otvoreno učilište, Gračka 2, 16.12.2011. u 10:00 sati

Prijavnicu možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva Republike Hrvatske http://www.mrrsvg.hr/default.aspx?id=958.

Javni natječaj za sufinanciranje troškova otkupa maslinovog ulja iz domaćih maslina roda 2011.

Pravo sudjelovanja imaju uljare; domaće pravne i fizičke osobe-otkupljivači koji su registrirani pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Sufinancirat će se otkup maslinovog ulja koje je otkupljeno do 31. siječnja 2012. godine.
 
Prijave se podnose Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 15. veljače 2012. godine.
 
Ministarstvo će potpisati Ugovore sa otkupljivačima nakon dostave dokumentacije o izvršenom otkupu. Otkupljivač je obvezan proizvođaču maslinovog ulja isplatiti cjelokupnu vrijednost isporučenog maslinovog ulja otkupljenog u okviru kvote najkasnije do 31. svibnja 2012. godine.
 
Javni se natječaj može pronaći u Narodnim novinama br. 126/11, i na dolje navedenoj poveznici.

 

Javni natječaj

Javni natječaji za sufinanciranje troškova otkupa i skladištenja mandarina, jabuka I. klase, industrijskih jabuka i grožđa

Mandarine

Pravo sudjelovanja imaju domaće pravne osobe-otkupljivači. Prijave se podnose Agenciji za plaćanja do 30. prosinca 2011. godine. Ministarstvo će potpisati Ugovore sa otkupljivačima mandarina nakon dostave natječajne dokumentacije i administrativne kontrole. Otkupljivač je obvezan proizvođaču mandarina isplatiti cjelokupnu vrijednost isporučenih mandarina otkupljenih u okviru kvote najkasnije do 17. siječnja 2012. godine.

Jabuke I. klase

Pravo sudjelovanja imaju domaće pravne osobe-otkupljivači, a sufinancirat će se jabuka I. klase, otkupljena do 01. studenog 2011. godine. Prijave se podnose Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 15. studenog 2011. godine. Ministarstvo će potpisati Ugovore s otkupljivačima nakon dostave dokumentacije o izvršenom otkupu. Otkupljivač je obvezan vlasniku jabuka isplatiti cjelokupnu vrijednost isporučenih jabuka  I. klase otkupljenih u okviru kvote najkasnije do 30. lipnja 2012. godine. 
 
Jabuke za industrijsku preradu

Pravo sudjelovanja imaju poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a sufinancirat će se jabuka za industrijsku preradu prodana/otkupljena do 15. prosinca 2011. godine. Zainteresirani proizvođači dužni su najkasnije do 30. prosinca 2011. podnijeti prijavu i dostaviti dokumentaciju o prodanim količinama Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Isplatu proizvođača jabuka za industrijsku preradu Agencija za plaćanja će izvršiti nakon dostave i kontrole dokumentacije.
  
Grožđe

Pravo sudjelovanja imaju pravne osobe i obrti, otkupljivači, a sufinancirat će se grožđe otkupljeno do 30. studenog 2011. Prijave se podnose Agenciji za plaćanja do 15. prosinca 2011. godine. Ministarstvo će potpisati Ugovore s otkupljivačima nakon dostave dokumentacije o izvršenom otkupu. Otkupljivač je obvezan vlasniku grožđa isplatiti cjelokupnu vrijednost isporučenog grožđa otkupljenog u okviru kvote najkasnije do 31. kolovoza 2012. godine.

 

Za više informacija molimo posjetite www.apprrr.hr ili nazovite 01/6002-855