Obavijest vinogradarima

Ovisno o sorti i položaju, vinova loza ulazi u stadij vunastog pupa ili otvaranja pupova. Od stadija vunastog pupa počinje i jača aktivnost lozinih grinja šiškarica, uzročnika akarinoze i erinoze (Calepitrimerus vitis, Eriophyes vitis),  koje su prezimile unutar pupa. U vinogradima gdje lozine grinje predstavljaju veći problem preporučamo od faze vunastog pupa do razvoja listića primijeniti neki od registriranih fungicida na bazi sumpora u višoj koncentraciji. Za dobro djelovanje fungicida  na bazi sumpora poželjno je da  temperatura zraka bude iznad 15° C.

 

Pojedinih godina u početku razvoja vinove loze štete na pupovima pričinjaju i štetne gusjenice izgrizanjem pupova stoga preporučamo praćenje njihove pojave i samo po potrebi primjenu insekticida.

 

Od trenutka otvaranja pupova i pojave prvih listića za vrijeme kišnih dana i vlaženja listića vinove loze moguće su infekcije uzročnikom crne pjegavosti  (Phomopsis viticola) te je potrebno  dan ili dva prije najavljenih oborina izvršiti preventivnu zaštitu.

 

U stadiju vunastog pupa mogu se koristiti pripravci na osnovi bakra, a za zaštitu mladih listića preporučamo preventivne organske fungicide Delan PRO, Polyram DF ili Solofol.

 

Pripravku Polyram DF registracija vrijedi do 28.5.2024., a krajnji rok za primjenu zaliha je 28.11.2024. godine.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis