Obavijest voćarima – lijeska

Nakon provedene rezidbe lijeske i završetka cvatnje potrebno je provesti zaštitu nasada pripravcima na bazi bakra koji će sanirati rane od rezidbe i zaštititi lijesku od infekcije bakteriozama i nekim gljivičnim uzročnicima.

Pripravci na bazi bakra mogu se kombinirati sa pripravcima na bazi sumpora, koji djeluju na lijeskovu grinju ( Phytophus avellanae).

Primjenu navedenih fungicida planirati u vrijeme kad temperature prijeđu 15℃ jer pri nižim temperaturama sumpor nije djelotvoran.

Pripravke koristite isključivo u skladu sa priloženim uputama i sukladno FIS bazi.

                                                                                                  Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis