Obavijest voćarima

Proizvođačima jezgričavog voća jabuka i krušaka savjetujemo da prije najavljenih oborina obave zimsko tretiranje voćaka protiv čađave krastavosti ( Venturia inaequalis) i bakterijske paleži (Erwinia amylovora).

Zaštitu izvršiti po mirnom vremenu, voćke dobro okupati  jednim od fungicida na bazi bakra: Bordoška juha 20 WP Manica, Nordox 75 WG, Bordoška juha Caffaro 20 WP, Cuprablau Z.

 Također je potrebno pregledati nasade na prisutnost prezimljujućih štetnika crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), lisnih uši (Aphis spp), moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliela), jaja kruškine buhe (Psylla pyri).

Ako su prisutni prezimljujući stadiji štetnika bakrenom fungicdu dodati Bijelo ili Mineralno ulje.

Pregledavati voćnjake uz rubove šuma jer je moguća pojava jabučnog cvijetara (Anthonomus pomorum) uslijed toplog vremena.

Kritičan broj je ulovljenih 20-30 jediniki metodom otresanja na 100 izboja.

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

 

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

 

Pripremi za ispis