Obavijest proizvođačima soje

U sojama koje su u fazi razvijene prve troliske do druge troliske, potrebno pregledati parcele i ako je potreno izvršiti zaštitu protiv korova.

Za suzbijanje većinom širokolisnih korova može se primijeniti: Basagran 480, Benta 480 SL i Pulsar 40.

Ukoliko prevladavaju travni korovi može se primijeniti jedan od slijedećih herbicida: Focus ultra, Agil 100 EC, Fusilade max EC i dr.

 

Budući da tijekom vegetacije imamo stalno novi ponik korova preporučujemo zaštitu izvršiti u tzv. split aplikaciji kombinacijom herbicidnih pripravaka: Pular 40 + Harmony.

 

 

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom, ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

 

Pripremi za ispis