Obavijest proizvođačima krumpira

Krumpir niče ovisno o temperaturama 3 do 4 tjedna nakon sadnje. Nakon nicanja krumpira do faze zatvaranje redova može se provesti zaštita od korova. Herbicide odabrati ovisno o sastavu korovne flore. Radi proširenja spektra djelovanja na korove moguća je i kombinacija dva herbicida.

 

Za zaštitu od uskolisnih i širokolisnih korova može se  primijeniti jedan od herbicida: SENCOR WG 70, SHARMETRIN, SCORPIO 70 WG, SENAT WG, METRO, MISTRAL 70 WG, METREX (metribuzin). Primjenjuje se kad je krumpir visine 5-10 cm tj. nakon što razvije 5-8 listova. Primjenjuju se u dozi  0,5-0,75 kg/ha (0,5 kg/ha na srednje teškim tlima, 0,75 kg/ha na težim i humusom bogatim tlima). Ne smije se koristiti nakon nicanja krumpira na sortama Jaerla, Kennebec, Ostara, Resy, Vesna i Maja kao i na drugim ranim sortama krumpira. Nije dozvoljena primjena nakon nicanja na pjeskovitim tlima. Karenca je 42 dana.

SENCOR SC 600  (metribuzin), 0,55 l/ha  u fazi kad su izdanci 5-10 cm.

 

Širokolisne korove suzbija herbicid:

BASAGRAN 480 (bentazon, 1,5-2 l/ha). Primjenjuje se po BBCH skali u fazi 9-14 (do 4. lista). Viša relativna vlaga zraka i temperatura pojačavaju učinkovitost pripravka. Nakon primjene ne smije padati kiša barem 6 sati. Ne prskati pri jakim rosama. Kod primjene kod temperatura iznad 25ᵒC može doći do prolazne fitotoksičnosti

 

Jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove suzbijaju:

FUSILADE FORTE (fluazifop-p –butil, 0,8-2 l/ha, K – 90 dana)

FUSILADE MAX (fluazifop – p- butil, 0,5-2,0 l/ha, K-90 dana). Sredstvo se u krumpiru primjenjuje do pojave cvjetnih pupova (do BBCH 50).

DIPOL (fluazifop-p –butil, 1,25 l/ha, K – 90 dana)

SECURE, WISH TOP (kizalofop-P-etil) Primjena u količini 0,4-1,25 l /ha, K- 35 dana

LEOPARD 5 EC (kizalofop-P-etil)(osim mladi i sjemenski, K-45 dana; 0,8-3,0 l/ha),

GRAMINIS 05 EC (kizalofop-P-etil, K-77 dana, 1,0-3,0 l/ha),

TARGA (kizalofop-P-etil, K-77 dana, 0,5-4,0 l/ha),

PANTERA QT (K-77 dana, kizalofop-etil, 0,8-3,0 l/ha),

QUICK 5 EC (K-56 dana; kizalofop-etil; 1,0-3,0 l/ha)

FOCUS ULTRA (cikloksidim, 1-4 l/ha, K-56 dana)

SELECT SUPER (kletodim, 0,8-2 l/ha, K- 49 dana)

TAROT 25 DF, PLAZA, TRAWEL, MAGNUM, RINCON 25 SG (rimsulfuron, 30-60 g/ha, K- 42 dana,). Sredstvo se primjenjuje od visine 5 cm do zatvaranja redova.  Sredstvo se ne smije primijeniti u sorti krumpira Salome (TAROT). Može se primijeniti jednokratno (30 g/ha) ili dvokratno 7-10 dana nakon prve primjene (20-30 g/ha). Sredstvo koristiti uz dodatak 0,1% okvašivača TRENDA ili nekog drugog okvašivača. Sredstvo TRAWEL  može se miješati sa sredstvom na osnovi metribuzina (Sencor WG 70, Scorpio 70 WG…). Preporuka je kad se herbicidi kombiniraju ne koristiti okvašivač.

 

Herbicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Pripremi za ispis