Obavijest vinogradarima

U nasadima vinove loze je potrebno odraditi zaštitu protiv gljivičnog oboljenja crne pjegavosti vinove loze (Phomopsis viticola) koja je prisutna u svim nasadima. Na većini lokaliteta je vinova loza u fazi pojave i rasta prvih listića te je potrebno primijeniti jedan od organskih fungicida: POLYRAM DF, DELAN PRO, SOFOL i dr.

U borbi protiv lozinih grinja preporučamo primjenu jednog od pripravaka na osnovi sumpora: CHROMOSUL 80, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL DISPRESS itd. Za primjenu sumpora je poželjno da su temperature zraka iznad 15 ᴼC.

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obavezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !

Nakon tretiranja praznu ambalažu propisno zbrinuti !

Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                                e-mail: marko.boric©mps.hr

Pripremi za ispis