Obavijest posjednicima bilja domaćina sredozemne voćne muhe Ceratitis capitata (Wiedemann)

Podsjećamo proizvođače agruma na postupanje prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muheCeratitis capitata (Wiedemann) NN 73/18. Navedene voćne kulture su domaćini sredozemne voćne muhe , a područje  Dubrovačko-neretvanske županije s naglaskom na dolinu rijeke Neretve je od  posebnog gospodarskog značaja.

Posjednici biljaka domaćina sredozemne voćne muhe obvezni su:

(1) Radi sprječavanja širenja i suzbijanja sredozemne voćne muhe na ugroženim područjima iz članka 3. stavka 1. točke 1. ove Naredbe, specijalizirani subjekti i osobe koje nisu specijalizirani subjekti, a u čijem su posjedu biljke domaćini sredozemne voćne muhe obvezni su:

  1. redovito krčiti samonikle biljke domaćine sredozemne voćne muhe na svojim posjedima
  2. zapušteno poljoprivredno zemljište privesti poljoprivrednoj proizvodnji te ga redovito održavati i obrađivati u skladu s odredbama propisa koji uređuje održavanje, zaštitu, korištenje, namjenu, naknadu i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem
  3. provoditi higijenske mjere prikupljanja i zbrinjavanja svih otpalih plodova s tla, odnosno provoditi mjere prikupljanja zaraženih, oštećenih, trulih i odbačenih plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe tijekom berbe ili najkasnije u roku od 24 sata nakon berbe, otkupa, sortiranja, pakiranja ili prikupljanja u skladištu plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe te ih zbrinjavati na jedan od sljedećih načina kojim će se učinkovito uništiti ličinke sredozemne voćne muhe:

– prikupljanjem plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe i zakopavanjem u roku od 24 sata te pokrivanjem slojem zemlje debljine minimalno 30 centimetara ili

– prikupljanjem plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe i držanjem u hladnjačama na temperaturi od minimalno 0°C najmanje 10 dana ili

– prikupljanjem plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe u plastične vreće i čuvanjem u zatvorenim vrećama na otvorenom najmanje 10 dana

  1. omogućiti stručnjacima Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija) pristup biljkama domaćinima sredozemne voćne muhe u svrhu praćenja populacije sredozemne voćne muhe.

(2) Radi sprječavanja širenja i suzbijanja sredozemne voćne muhe na ugroženim područjima iz članka 3. stavka 1. točke 1. ove Naredbe, specijalizirani subjekti upisani u Službeni registar specijaliziranih subjekata (u daljnjem tekstu: Registar) uz obveze propisane stavkom 1. ovoga članka obvezni su i:

  1. voditi ažuran plan posjeda na kojem se biljke domaćini sredozemne voćne muhe, odnosno plodovi biljaka domaćina sredozemne voćne muhe proizvode ili prikupljaju u skladištu.
  2. voditi odgovarajuću evidenciju o biljkama domaćinima sredozemne voćne muhe, odnosno o plodovima biljaka domaćina sredozemne voćne muhe i to: o opsegu i vremenu pregleda, utvrđenom zdravstvenom stanju i primjeni sredstava za zaštitu bilja
  3. omogućiti fitosanitarnom inspektoru nesmetano obavljanje pregleda te na njihov zahtjev osigurati uvid u službenu dokumentaciju i omogućiti im uzimanje uzoraka
  4. omogućiti stručnjacima Agencije nesmetano obavljanje pregleda i uzimanje uzoraka.

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provodi Državni inspektorat-Fitosanitarna inspekcija sukladno Zakonu o biljnom zdravstvu.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_73_1515.html

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.

Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Pripremi za ispis