Obavijest proizvođačima kupusa

Potreba je obratiti pozornost na pojavu leptira kupusnog moljca (Plutella xylostella). Odrasli leptir odlaže jaja na naličje lista, najčešće uz glavne žile. Gusjenica prvo radi mine u listu, te na kraju izgriza cijelo lisno tkivo. Gusjenice su zelene boje, sitne zašiljenog tijela na oba kraja. Štete prave izgrizanjem najmlađih listova. U jednoj sezoni kupusni moljac može imati 3 do 4 generacije. Moguće je pratiti let odraslih leptira pomoću žutih ljepljivih pločama, a kad se utvrdi masovna pojava leptira potrebno je pregledavati biljke na prisutnost gusjenica.

Kada se utvrde prve gusjenice može se primijeniti jedan  od insekticida uz okvašivač za bolje prianjanje na list: Alverde, Affirm, Cytrin Max, Decis 2,5 EC, Scatto, Rotor Super, Sumialfa 5 FL, Demetrina 25 EC, Exalt 25 SC.

Navedeni insekticidi pružaju dobru zaštitu i od drugih insekata koji grizu lisno tkivo kupusa (sovice pozemljuše, buhač, ostale štetne gusjenice…).

Za suzbijanje lisnih uši mogu se primijeniti insekticidi: Closer, Cythrin Max, Decis 2,5 EC, Karate Zeon, Demetrina 25 EC. 

Dozvoljeni insekticidi protiv buhača su: Cytrin Max, Decis 2,5 EC, Karis 10 CS i dr.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)      dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

 Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis