Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Kišovito i nestabilno vrijeme omogućuje razvoj bolesti lista i ploda u voćnjacima koštičavog voća. Kišovito vrijeme krajem svibnja i početkom lipnja omogućilo je nekoliko jakih infekcija uzročnikom kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na višnji i trešnji te je na nezaštićenim stablima vidljiva pojava simptoma bolesti, a novim kišama se sekundarno širi u voćnjaku.

Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na oblačinskoj višnji se mogu koristiti fungicidi kraće karence kao što su Luna Expirience s karencom 7 dana te Chromodin S-65 ili Syllit 544 SC s karencom 14 dana.

Za zaštitu od infekcije uzročnikom šupljikavosti lista (Stigmina carpophila). na koštičavom voću (osim višnje!) mogu se koristiti pripravci na osnovi kaptana (Captan WP 50, Kastor).

Za zaštitu od truleži plodova i pepelnice (Podosphaera pannosa var. pannosa) na breskvama se mogu koristiti pripravci Luna Expirience, Indar 5 EW (karenca 3 dana), Embrelia i Nativo 75 WG (karenca 7 dana), a pripravci Switch, Chorus 50 WG (karenca 7 dana) i Teldor (karenca 3 dana) te mikrobiološki pripravak Serenade ASO registrirani su samo za suzbijanje truleži plodova.

Pripravci Embrelia, Nativo 75 WG, Switch,  Chorus 50 WG i Serenade ASO mogu se primijeniti i na nektarinama.

Za zaštitu od truleži plodova šljive dozvoljeni su Indar 5 EW, Teldor (karenca 3 dana), Nativo 75 WG, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG (karenca 7 dana) te mikrobiološki pripravak Serenade ASO bez propisane karence.

U nasadima bresaka, nektarina i šljiva bilježimo visoke ulove breskvinog savijača i moljca te šljivinog savijača. Druga generacija ovih štetnika puno je opasnija za plodove u fazi dozrijevanja pa proizvođačima preporučamo da u narednim danima planiraju njihovo suzbijanje. Pri tome preporučamo da odabirete insekticide kraće karence.

Za suzbijanje breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella), uzročnika „crvljivosti“ plodova, mogu se koristiti insekticidi Runner  SC, Affirm, Avaunt EC, Delegate 250 WG (karenca 7 dana), Affirm opti, Coragen 20 SC, Insegar 25 WG ili Imidan 50 WG (karenca 14 dana). Vodite računa o dozvoljenom maksimalnom broju tretiranja nekim insekticidom u jednoj sezoni!

Za suzbijanje šljivinog savijača (Cydia funebrana) mogu se koristiti insekticidi Delegate 250 WG, Affirm opti (karenca 7 dana),  Coragen 20 SC (karenca 14 dana) ili Insegar 25 WG (karenca 21 dan).

Za navedene štetnike i na breskvi i na šljivi može se koristiti i mikrobiološki insekticid dozvoljen u ekološkoj proizvodnji Carpovirusine EVO 2 s karencom 3 dana.

Vodite računa o karenci odabranog pripravka, a na sortama koje su pred berbom ne provodite tretiranje sredstvima za zaštitu bilja.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis