Obavijest proizvođačima kupusa

Zaštita od korova 8 – 10 dana nakon presađivanja presadnica kupusa može se provesti jednim od herbicida ovisno o vrsti korova:

Focus ultra EC (jednogodišnje trave kada je korov u fazi 3-5 listova do punog razvoja korova; višegodišnje trave, kada je korov visok 20-30 cm ili pred cvatnju korova),

Butisan S (jednogodišnje travne i širokolisne korove),

Sultan 50 SC (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, 7-10 dana nakon  presađivanja presadnica kad se kupus nalazi u fazi razvoja 3-6 listova, a prije nicanja korova tj. u nicanju),

Lantagran 45 WP (suzbija širokolisne i neke uskolisne korove u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka – između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista).

Lontrel 72 (suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove, tretirati u stadijima 2-9 pravih listova kupusa (BBCH 12-19))

Preporučuje se u usjeve postaviti žute ljepljive ploče zbog praćenja pojave i suzbijanja odraslih oblika kupusne muhe (Delia radicum). Ženke kupusne muhe odlažu jaja (jaja su bijela, dugoljasta, odložena u skupinama) na vrat korijena kupusa iz kojih se razvijaju ličinke koje rade štete na presadnicama. Postavljanjem žutih ljepljivih ploča mogu se očekivati  manje štete od ličinki, jer će se odrasli oblici nalijepiti na njih i neće biti odlaganja jaja.

U ranim razvojnim fazama kupusa štete na kupusu mogu raditi buhači (Phyllotreta spp.). Simptomi napada su vidljivi na listovima u obliku sitnih rupica. Kad nastupi uništenje više od 10 % lisne površine potrebno je provesti suzbijanje primjenom jednog od insekticida: Cythrin Max, Decis 2,5 EC, Karis 10 CS i dr.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)      dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis