Obavijest poljoprivrednim proizvođačima kupusnjača

U narednim danima  na našoj županiji krenut će sadnja kasnih kupusnjača ( kupus, karfiol, brokula. Dobar prinos kod ovih kultura može se postići uz primjenu pravilne tehnologije proizvodnje koja podrazumjeva: dobru pripremu tla , optimalnu gnojidbu , pripremu tla te odgovarajuću zaštitu protiv  korova, biljnih bolesti i štetnika.

Za suzbijanje korova dozvolu imaju slijedeći herbicidi: Obavezno pročitati upute o primjeni odabranog sredstva zbog pravilnog načina primjene i mogućih ograničenja.

Napropamid:  Devrinol 45 FL( jednogodišnji širokolisni i travni korovi; kelj, kupus, cvjetača)

Pendimetalin:

Stomp aqua, (jednogodišnji širokolisni i travni korovi; kupus, brokula, cvjetača)

Sharpen 330 EC,Pendus 330 EC, (jednogodišnji širokolisni i travni korovi; kelj, kelj pupčar kupus, cvjetača kod suše unijeti plitko u tlo)

Metazaklor:  Butisan S , Sultan 50 SC (jednogodišnji širokolisni i travni korovi: kupus, kelj, brokula, cvjetača, na otvorenom)

Piridat: Lentagran 45 WP ( jednogodišnji širokolisni; kupus, kelj pupčar, cvjetača, brokula)

Klopiralid: Lontrel 72 ( jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi, glavati kupus)

Cikloksidim: Focus ultra ( jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi: kelj,bijeli kupus, kelj pupčar, kineski kupus)

Obavezno se pridržavati  upute o primjeni odabranog sredstva zbog pravilnog načina primjene , dozvole za pojedinu kulturu iz skupine kupusnjača kao i dozacije.

Neposredno nakon presađivanja javljaju se problemi sa pojavom kupusnih buhača

( Phyllotreta spp.) pa je potrebno provoditi tretiranje neki od slijedećih insekticida:

Cythrin max, Decis 100, Karis 10 CS i dr.

Tijekom vegetacije potrebno je pratiti pojavu  kupusnog moljca (Plutella xylostella), lisnih ušiju, stjenica, tripsa ,kupusne sovice te kupusnog bijelaca.

Pregledom rasada primijećena je  pojava kupusnog štitastog moljca (Aleyrodes proletella) te je potrebno pratiti i njihovu pojavu.

Na kupusu se može javiti nekoliko bolesti: bakterijska tamna trulež žilnog staničja  (Xanthomonas campestris pv. campestris),plamenjača kupusa (Peronospora parasitica),prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassiciola), koncentrične pjegavosti (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola), suha trulež (Phoma lingam)  te  eventualna poja trulež korijena ( Fusariu spp.) i dr.

U zaštiti protiv bolesti moguće je koristit neki od slijedećih pripravaka : Bordoška juha caffaro, Neoram WG, Ortiva, Ortiva top, Difcor, Score ,Signum, Proradix i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način prema.:  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 ,obaveza vođena evidencije o upotrebi SZB propisana je  Pravilnikom o izmjenama pravilnika o višestrukoj sukladnosti NN45/2016                                                                                                                                                                           Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
                                                                                 E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Pripremi za ispis