Obavijest proizvođačima soje

Usjevi soje su u fazi prve ili druge troliske ovisno o roku sjetve.

Potrebno je pregledati površine i provesti tretiranje. Za uništavanje  širokolisnih korova koristiti herbicide: BASAGRAN 480, BENTA 480 SL,

PULSAR 40.

Za uništavanje uskolisnih korova mogu se koristiti: PANTERA QT, FOCUS ULTRA, AGIL 100 EC, FUSILADE FORTE EC i neki drugi.

Suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova može se provesti u split aplikaciji

korištenjem CORUMA, I PULSARA 40 u kombinaciji sa HARMONI SX.

Dozu treba prilagoditi veličini soje kako ne bi došlo do fitotoksičnosti.

Zaštitu provoditi u kasnim popodnevnim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

Sredstva koristiti prema uputi proizvođača, voditi evidenciju o korištenju SZB, a praznu ambalažu zbrinuti na propisan način.

 

                                                                                     Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.

                                                                               Email: marija.kupresak@mps.hr

Pripremi za ispis