Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

Obavještavamo proizvođače da je potrebno ponoviti zaštitu voća protiv  čađave krastavosti (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphera leucotricha) prije najavljenih oborina. Za zaštitu  primijeniti jedan od kontaktnih fungicida: Delan 700 WDG, Delan pro, Captan, Merpan 80 WDG, Polyram  i dr.

U voćnjacima gdje su prisutni simptomi čađave krastavosti , kontaktnom fungicidu dodati jedan od sistemičnih fungicida: Difkor, Score 250, Secradis plus,  i dr.

 

Za zaštitu od pepelnice dodati fungicidni pripravak na bazi sumpora, vodeći računa o temperaturi, jer je sumpor je fitotoksičan ako temperature prelaze 25 C.

 

U pregledanim nasadima ima dosta lisnih uši, jabučne zelene uši (Aphis pomi), i krvave uši (Eriosoma lanigerum). Za zaštitu od lisnih uši mogu se primijeniti jedan od insekticida: Pirimor 50 WDG, Mospilan i dr., a ako je u  nasadu prisutna i jabučna krvava uš tada primijeniti insekticidi Closer ili Movento uz dodatak okvašivača ili mineralnog ulja.

 

U nasadima krušaka pratiti kruškinu buhu (Psylla piri) ako je u stadiju izlaženja iz jaja, primijeniti Movento, ako su prisutne ličinke primijeniti insekticid Vertimec 18 EC ili Kraft 18 EC uz dodatak okvašivča ili mineralnog ulja.

 

Tretiranje obaviti po mirnom vremenu, vodeći računa o pčelama!

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

Pripremi za ispis