Obavijest uzgajivačima jabuke

Zabilježena je pojava lisnih ušiju, očekivanim zatopljenjem njihova aktivnost biti će povećana. Savjetujemo voćarima da izvrše pregled nasada i po potrebi  primijene insekticid.

Na jabukama prema potrebi može se koristiti jedan od insekticida: Mospilan 20 SG, Pirimor 50 WG i Closer.

Zaštitu izvršiti predvečer kada pčele ne lete, pri mirnom vremenu bez vjetra. Također je potrebno odstraniti korove u cvatnji prije tretiranja!

U nasadima jabuka treba započeti pratiti let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) i minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) postavljanjem feromonskih klopki.

Jabučni savijač najopasniji je štetnik jabuke čije ličinke oštećuju plodove uzrokujući crvljivost ploda dok miner okruglih mina može napraviti velike štete na listu jabuke. Oštećenja su vidljiva kao kružne mine koje pri jačem napadu pokriju velik dio lisne površine te takav list može otpasti.

U narednim preporukama dati ćemo smjernice o mjerama tretiranja protiv ovih štetnika.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)      dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis