Obavijest ratarima

Nakon nicanja soje moguća je primjena herbicida, vodeći brigu o razvojnoj fazi soje i  korova koji su najosjetljiviji u fazi nicanja.

Za suzbijanje širokolisnih korova može se primijeniti jedan od herbicida: Basagran 480, Benta 480 SL, Corum, Harmony SX, Pulsar 40 i dr.

Za uskolisne (travne) korove mogu se primijeniti herbicidi: Agil 100 EC, Graminis05, Pantera QT, Leopard 5EC, EC, Focus Ultra, Fusilade Forte EC i  dr.

Kod suzbijanja širokolisnih i uskolisnih korova moguće je u split aplikaciji primijeniti: Corum , Pulsar 40 u kombinaciji sa Harmony SX i dr uz dodatak okvašivača.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                            Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                               e-mail: vesna.bradic@mps.hr

Pripremi za ispis