Obavijest ratarima

Obilaskom usjeva ozimih žitarica na pojedinim lokacijama primijećena je pojava štetnih organizama. Stoga proizvođačima strnih žitarica preporučamo obilazak usjeva i njihov pregled.

Porast lisne mase u gušćim i bujnijim usjevima uz promjenjivo vrijeme stvaraju idealne uvjete za razvoj bolesti lista i stabljike. Neprovođenje zašite u slučaju njihove pojave dovodi do sušenja i propadanja lisne mase i na kraju do značajnijeg smanjenja uroda. Na pojedinim parcelama ozimog ječma uočeni su simptomi mrežaste pjegavosti lista ječma (Pyrenophora teres). Tretiranje protiv navedene bolesti, ali i ostalih važnih bolesti strnih žitarica (sive pjegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis), hrđa (Puccinia spp.), smeđe pjegavosti lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice (Erysiphe graminis),…) može se izvršiti preparatima na osnovi aktivne tvari:

  • azoksistrobin (Amistar 250 SC, Mirador 250 SC, Zoxis 250 SC, Legado, Diagonal, Sinstar, Tazer, Azaka, Sivar, Aztek 250 SL)
  • azoksistrobin u kombinaciji s drugim aktivnim tvarima (Custodia)
  • tebukonazol (Folicur EW 250, Tebusha 25% EW, Tebkin 250 EW, Tebucol, Tebu Super 250 EW, Riza, Ulysses)
  • tebukonazol u kombinaciji s drugim aktivnim tvarima (Prosaro 250 EC, Zantara)
  • protiokonazol (Curbatur 250 EC, Proline, Pecari 300 EC, Protendo 300 EC,…)
  • protiokonazol u kombinaciji s drugim aktivnim tvarima (Ascra Xpro, Seguris Era)
  • prokloraz (Mirage 45 EC)

Također naglašavamo da je na više lokacija uočena velika brojnost odraslih jedinki crvenog žitnog balca – “leme” (Oulema melanopus), a na pojedinim lokacijama ima i odloženih jaja. Lema  je najvažniji štetnik strnih žitarica, a kao kritičan broj uzima se prisustvo 1-2 ličinke po zastavici. Ličinke su žute boje, prekrivene sluzi koja od izmeta pocrni, a od sluzi im se tijelo ne vidi pa ih se često zamjenjuje pužićima. Najviše štete nanose oštećivanjem (izgrizanjem) vršnog lista – zastavice, o kojem ovisi nalijevanje zrna.

U slučaju potrebe, za suzbijanje se mogu primijeniti slijedeći insekticidi: Cythrin max, Direkt, Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Karete zeon, Poleci.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.                

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

 

Pripremi za ispis