Ispravak Odluke – Jabučka kotlina

Odluka o ribarskim plovilima autoriziranim za rad u Jabučkom džepu – ispravak

U NN br. 5. objavljeno je:

Ispravak Odluke o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu u 2021. godini

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_01_5_120.html

Pripremi za ispis