Posjet LIFE projektima u Mađarskoj

Program LIFE je financijski instrument Europske Unije namijenjen financiranju projektnih aktivnosti na području zaštite okoliša i klime. U okviru tog projekta Ministarstvo zaštite okoliša i energetike organiziralo je posjet uspješnim LIFE projektima u Mađarskoj. Cilj posjete bio je hrvatskim predstavnicima prezentirati mogućnosti i koristi koje pruža Program LIFE u kontekstu uspješne provedbe EU i nacionalnog zakonodavstva te dostizanja ciljeva zaštite okoliša.

Tijekom boravka u Mađarskoj posjećeni su sljedeći projekti:

FIRELIFE – Hungarian forest fire prevention and training program (Mađarski program i trening za sprječavanje šumskih požara)

LIFEinFORESTS – Improved communication, cooperation and capacity building for preserving biodiversity in Natura 2000 forests  (Poboljšana komunikacija, suradnja i izgradnja kapaciteta za očuvanje biološke raznolikosti u šumama Natura 2000)

INSECTLIFE – Innovative Real-time Monitoring and Pest control for Insects (Inovativno praćenje štetnika u stvarnom vremenu i suzbijanje štetnika) 

MEDAPHON – Monitoring Soil Biological Activity by using a novel tool: EDAPHOLOG-System – system building and field testing (Praćenje biološke aktivnosti tla korištenjem novog alata: EDAPHOLOG sustav- izgradnja sustava i ispitivanje na terenu)

LIFE FOODWASTEPREV – Food waste prevention in the food chain to support the implementation of the 7th Environment Action Programme (Prevencija nastanka otpada od hrane u prehrambenom lancu za potporu provedbe 7.akcijskog programa djelovanja za okoliš).

Projekt INSECTLIFE

U sklopu posjeta održani su radni sastanci i sastanak s mađarskom Nacionalnom kontakt točkom.

Petra Pozder, mag.ing.fitomedicine
Mladen Fruk,  dipl.ing.agr.

Pripremi za ispis