„Sušenje borovih šuma – pojava potkornjaka, opasnih štetnika borovih sastojina“

Pozivamo  šumoposjednike  i ostale zainteresirane građane te predstavnike udruga, JLS, Županije i drugih interesnih skupina  na predavanje Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe, Sektora za šumarstvo.

 Predavanje se organizira u suradnji s udrugom šumoposjednika „Crnika-Tkon“ i Općinom Tkon.

Predavanje će se održati   dana  15.05. 2018. u 10.30 h, na adresi : Mulina 7, Tkon.

Ksenija Franulović, dipl.ing.šum.
stručna savjetnica za šume šumoposjednka

 

Pripremi za ispis