Posebnosti u pripremi i obradi semialuvijalnih tala za sjetvu uljane repice

Semialuvijalna tla zauzimaju na području Sisačko-moslavačke županije površinu 12.384 ha. To su naplavna tla u riječnim dolinama Save, Kupe i Une. Mogu se naći na pojedinim lokacijama , na    području Banovine na parcelama sa nagibom i to u donjem dijelu nagiba kao posljedica blage erozije ili kao naplavina manjih šumskih potoka i rijeka koje teku ovim područjem.

Kod ocjene i odluke o pogodnosti ovih tala za sjetvu uljane repice treba razlučiti nekoliko čimbenika:

  • da li su poplavna ?
  • kolika je dubina (obradivog) antropogenog humusnog sloja tla?
  • kakav je mehanički sastav i tekstura u oraničnom sloju tla?
  • kakav je kemijski sastav u oraničnom sloju tla?
  • kakav je sastav i dubina vlaženja u donjem profilu tla?

Na području riječnih dolina Kupe, Une i Save gdje nisu provedene mjere obrane od poplave izgradnjom nasipa, semialuvijalna tla najčešće se koriste kao oranična tla za proizvodnju kukuruza tradicionalno u višegodišnjoj monokulturi ili kao višegodišnja prirodna nizinska livada ovisno o potrebi za kukuruzom ili sijenom prirodne livade. U poplavnim područjima ova tla se ne smiju orati u jesen, zimska brazda zbog poplavne erozije površinskog sloja. Zbog navedenog na području Banovine  uz korita potoka i rijeka u većini se nalaze na semialuvijalnim tlima nizinske livade. Na naplavnim povišenim parcelama blagog nagiba to su vrlo kvalitetna oranična tla u narodu  prozvana „Bjeljulje „ili „Bijela zemlja“. Taj naziv su dobila zbog većeg postotka pjeskovitog nanosa iz karbonatne podloge u donjem profilu tla ispiranjem i odlaganjem čak nekoliko puta godišnje. Na okućnicama ukoliko se nalazi semialuvijalno tlo u pravilu se koristi kao vrtno tlo.

Uljana repica kao industrijska biljka sije se trenutačno na području Banovine na manjim površinama zbog otežanog i relativno skupog transporta do mjesta otkupa.

Najveće površine pod uljanom repicom nalaze se na semialuvijalnim tlima na području Posavine i Moslavine gdje su provedeni hidromelioracijski radovi na uređenju zemljišta. Pored izgradnje sustava za obranu od poplava izgrađen je sustav detaljne površinske odvodnje koji se sastoji od  kanalske mreže sa ugrađenom cijevnom drenažom. To su danas najplodnija i najvrednija tla koje ima Sisačko – moslavačka županija. Zbog navedenog donosimo se nekoliko praktičnih savjeta za obradu i pripremu tla za sjetvu uljane repice.

1. Poslije prašenja strništa kada vremenski uvjeti dozvole i kada je oranični sloj tla navlažen oborinskom vodom pristupa se oranju na dubinu ovisno o dubini humusnog oraničnog sloja tla i odmah se zatvara brazda tanjuračom u jednom prohodu. Dubina ovog sloja tla varira od 20 cm do čak 40 cm. U pravilu ispod nanosa pijeska obogaćenog humusom nalazi se grublji nanos, šljunak ili na istočnom dijelu Županije , na područje Jasenovca , Gline. U koliko se ne poštuje ovo pravilo bespotrebno se miješa gornji i donji profil tla te čini nepopravljivu štetu u tlu.

2. Kako se osnovna obrada i priprema tla za sjetvu uljane repice obavlja u sušnom razdoblju, štetno je prije oranja vršiti podrivanje tla, pogotovo na dreniranim površinama i to neposredno prije oranja.Istina, to stvara dojam ali, svrha navedene operacije u ovom razdoblju je štetna. Cijevna drenaža  projektirana je tako da brzo odvodi površinsku oborinsku vodu u detaljne kanale koji uzdužno omeđuju parcele. Razmak cijevi drenaže, promjera cijevi 8,0 cm,   na ovom tipu tala iznosi od 18 do 22 metra sa ugrađenim filter materijalom (ispirani oblutak) u sloju oko cijevi do 40 cm. Provođenjem podrivanja stvaraju se vertikalne pukotine u tlu te pospješuje brzi gubitak oborinske vode sa parcele u kanal. Zbog suše istu bi trebalo zadržati u površinskom profilu zbog daljnje obrade i pripreme tla za sjetvu vrlo sitnog sjemena, kao što je uljana repica.

3. Ako se mora razbiti taban pluga ili tanjurače neka se to radi na parcelama gdje će se kasnije sijati druge ratarske ozime kulture, čije sjeme klije i niče tijekom vlažnog  razdoblja. Od svih hidromorfnih tala semialuvijalna tla, ukoliko se pravilno obrađuju, najmanje su podložna navedenim manama u obradi tla kao što su taban pluga ili taban tanjurače.

4. Vrlo učinkovita mjera koja sprečava taban pluga na ovim tlima je oranje plugovima sa podvinutim plazom u obliku kljuna ili tkzv. američki plaz. Traktor s takvim plugom ore tako da desni kotač ide uz brazdu, a ne u brazdu čime se ovaj neželjeni efekt u potpunosti otklanja. Ovo je važno znati kod kupovine i odabira traktora.

5. Važno je napomenuti da se godišnji režim i raspored oborina na ovom području u potpunosti promjenio u odnosu na  osamdesete godine kada se projektirala i gradila cjevna drenaža u Posavini. U  klimatološkom opisu to je bilo humidno područje sa godišnjim   prosjekom oborina više od 1300 mm/ m2 i to sa relativno pravilnim rasporedom. Temeljem detaljnih istraživanja na ovom području utvrđeno je da prosječno godišnje istjecanje oborina kroz drenske cijevi iznosi 187 mm što čini 24% ukupnih oborina.

6. Nakon fine pripreme tla i sjetve uljane repice obavezno je posijanu površinu povaljati kako bi se uspostavio što bolji kontakt između tla i sjemena te ubrzalo klijanje i nicanje usjeva.

7. Na ovaj način postižemo ujednačen usjev, zadovoljavajućeg sklopa i snažno razvijenog korjenovog sustava u jesen, što je preduvjet dobrog prezimljenja te postizanja visokog prinosa.

      

Slika broj 1. Pogled na pedološki profil semialuvijalnog tla (Banovina).

Slika broj 2. Izgled površinskog profila semialuvijalnog tla, naplavina pjeska i granulata.

Slika broj 3. Izgled površinskog profila semialuvijalnog tla , naplavina pjeska.

                                     mr.sc. Marijan Matokanović

 

 

                                               

                                               

 

Pripremi za ispis