Borov savijač oštećuje mlade dvoigličaste borove, osobito bor krivulj

Bor krivulj (Foto: Marija Ševar)

Nosi malene češere, a mladi ženski češeri su ljubičaste boje. Cvate u svibnju i lipnju, a češeri sazrijevaju u listopadu sljedeće godine. Sadi se u urbani okoliš jer dobro podnosi onečišćenja.

Značajne štete na krivulju može uzrokovati borov savijač koji napada i sve mlade dvoigličaste vrste borova.

Borov savijač

Borov savijač (Rhyacionia buoliana) je leptir koji pripada porodici savijača (Tortricidae). Štete se mogu uočiti već početkom svibnja, dok veće štete čini tijekom lipnja. Ličinka se razvija unutar izboja, usporavajući njegov rast, usljed čega izboj posmeđi i osuši se. Napadom borova savijača stablo se neće osušiti, ali će biti narušeni njegov izgled i ljepota.

Osušeni izboji na krivulju (Foto: Marija Ševar)

Savijač ima jednu generaciju godišnje. Prvi par krila je crvenkasto-narančast a drugi par krila je siv, raspona oko 19 mm. Leptiri se pojavljuju u kasno proljeće do u rano ljeto i to postupno te je let leptira raširen.

Leptiri, ličinka i kukuljica borova savijača (Rhyacionia buoliana)

Preuzeto: Niwaki et Niwashi | Le blog de niwaki-www.niwaki-et-niwashi.com

Odmah nakon sparivanja ženke odlažu jaja, pojedinačno, u blizini pupova na nižim granama krivulja. Jedna ženka odloži do 80 jaja.

Ličinke se mogu zamijetiti dva tjedna nakon odlaganja jaja. U svom razvoju one prolaze tri stadija. Ličinke prvog i drugog stadija smolom oblože osnovu pupa, budućeg izboja, gdje buše tunel hraneći se mladim iglicama. Ličinke trećeg stadija u kolovozu migriraju u nove, veće izboje koji se suše. Sljedećeg proljeća, ličinke trećeg stadija migriraju na gornje grane, gdje mlade izboje oblože smolom i deformiraju. Unutar deformiranih izboja ličinke se kukulje. Period kukuljenja traje dva tjedna, nakon kojeg se mogu zamijetiti leptiri borovog savijača.

 

Oštećen pup i ličinka borova savijača u pupu krivulja (Foto: Marija Ševar)

Borov savijač ne smatra se opasnim štetnikom. Veće štete čini u rasadniku i u urbanim sredinama, gdje su posljednjih nekoliko godina zamijećena znatna oštećenja na boru krivulju.

Suzbijanje se provodi mehaničkim putem, uklanjanjem napadnutih izbojaka (od svibnja do srpnja) te kemijsko suzbijanje nije potrebno.

Dobri rezultati suzbijanja ličinki borova savijača postigli bi se primjenom biološkog selektivnog insekticida na osnovi Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (Baturad WP, Biobit WP) u vrijeme odlaganja jaja. Međutim, spomenuti pripravci nisu registrirani u Republici Hrvatskoj za primjenu na krivulju. Baturad je registriran za primjenu u šumskim nasadima i na ukrasnom bilju za suzbijanje gusjenica: dudovca, gubara i borovog četnjaka, a Biobit za suzbijanje dudovca na voćkama.

Moguća je i primjena feromonskih klopki za praćenje pojave leta leptira. U znanstvenoj literaturi preporuča se i uporaba sistemičnih insekticida sredinom srpnja za suzbijanje ličinki prvog stupnja. Međutim, u nas nema registriranih pripravaka za tu namjenu.

mr. sc. Marija Ševar
viša koordinatorica za ekološku poljoprivredu

Pripremi za ispis