Javna rasprava o programu gospodarenja gospodarskom jedinicom Valpovačke šume – obavijest šumoposjednicima

Program obuhvaća područja upravnih općina Bizovac i Petrijevci, gradova Belišća i Valpova,

Rasprava će se održat prema sledećem rasporedu:
  • 25. studenog (utorak) 2014. godine u 17 sati u prostorijam Općine Bizovac,
  • 25. studenog (utorak) 2014. godine u 18 sati u prostorijama Općine Petrijevci,
  • 26. studenog (srijeda) 2014. godine u 17 sati u prostorijama Grada Belišća i
  • 26. studenog (srijeda) 2014. godine u 18 sati u prostorijama Grada Valpova.

Tijekom javne rasprave šumoposjednici će biti upoznati s osnovnim odredbama Zakona o šumama vezanima za gospodarenje šumama šumoposjednika.

Posjednici katastarskih čestica koje se u evidenciji načina uporabe ne vode kao šuma, a na kojima je prilikom terenskog obilaska ustanovljena šuma moći će se pismeno izjasniti žele li predmetnu česticu imati uvrštenu u program gospodarenja ili će istu privesti namjeni kako je to evidentirano u katastru.

Raspravu će voditi ispred Savjetodavne službe Miroljub Stojanović, dipl. ing. šum., i ispred službe za uređivanje šuma Hrvatskih šuma Dragomir Pfeifer, dipl. ing. šum.

IZJAVA o suglasnosti

Miroljub Stojanović, dipl. ing. šum.
viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika

Pripremi za ispis