ZAKLJUČCI I PREPORUKE SA STRUČNOG OKRUGLOG STOLA PREPORUKE ZA ORGANIZACIJU I TEHNOLOŠKO UNAPRJEĐENJE U PROIZVODNJI MLIJEKA

Zaključci:

·         Svi sudionici okruglog stola promatrali su mogućnosti kako podići produktivnost i konkurentnost mjerama koje dugoročno mogu doprinjeti stabilizaciji sektora. U tom smislu Ministarstvo poljoprivrede pokreće izradu Akcijskog plana za stabilizaciju i razvoj mljekarskog sektora koji će pomoći da se prebrodi ovo teško razdoblje i dati mogućnosti i smjernice za unaprijeđenje stanja.

·         Osim brojnih faktora iz okruženja, na učinkovitost i profitabilnost gospodarstva izravno utječe vođenje tehničko-tehnološkog i organizacijskog procesa poslovanja farme.

·         U tržišnom okruženju nužno je primijeniti načela „dobrog upravljanja“ kao utjecajnog čimbenika poslovanja kroz: planiranje, organiziranje, vođenje, upravljanje ljudskim potencijalima i nadzor proizvodnje.

·         Temeljni principi primjenjuju se na farmama bilo kojeg tipa, veličine ili zemljopisnog položaja.

·         Poboljšanjem upravljanja i svih njegovih sastavnih dijelova utjecat će na uspješnost proizvodnje te ekonomsku isplativost.

 
Tehnološke preporuke:

Iako hrvatski proizvođači imaju veliko iskustvo i znanje u vođenju vlastitih gospoarstava, kod jednog dijela njih još uvijek ima dovoljno prostora i za organizacijsko-tehnološko unaprijeđenje proizvodnje. Također je potrebno dodatno unaprijediti sabiranje i transport mlijeka te rad samih mljekara. Svi akteri u lancu su važni. Redom navodimo važna područja koja su istakli stručnjaci Agronomskog fakulteta i Savjetodavne službe.

·         objekti za smještaj: koristiti modernu tehnologiju gdje god je to moguće kao što suslobodni način držanja krava, izmuzišta, sustav hranidbe po volji, s minimalnim ulaganjima i smanjivanjem ljudskog fizičkog rada na minimum, nove objekte smještati na rubovima sela gdje postoji mogućnost okrupnjavanja poljoprivrednih površina i organiziranje pregonskog napasivanja, držati krave u suhostaju odvojeno od onih u laktaciji te gdje je moguće grupirati krave po fazama laktacije.

·         korištenje proizvodnih površina i planiranje proizvodnje krme: za svaku novu sezonu sjetve planirati površine u skladu s brojem grla u staji (silaža, sjenaža), tražiti specijalističke preporuke za proizvodnju krme, planirati veće kapacitete zbog klimatskih ekstrema, prilagoditi odabir kulture zemljopisnim i klimatskim uvjetima (npr. lucerna), koristiti specijalizirane usluge u mehanizaciji

·         skladištenje hrane: prilagoditi silose kapacitetima staje (potrebama)

·         upravljanje hranidbom: smanjivanjem troškova hranidbe značajnije raste ekonomičnost proizvodnje, najveći utjecaj na konzumaciju ST ima kakvoća voluminozne krme (temelj racionalne proizvodnje), analizirati svaki otkos, bale obilježavati, uz stručnu pomoć pravilnije pristupanje hranidbi u najosjetljivijem razdoblju tranzicije (priprema krava za novu laktaciju), uz pomoć specijalista za hranidbu sastavljati obroke (izračun hranjive vrijednosti krmiva)

·         upravljanje reprodukcijom: cilj je jedno teljenje godišnje, uvjet – servis period ispod 100 dana, dogovoriti s veterinarom sustavne preglede krava u puerperiju (da bi se reagiralo na vrijeme), osigurati da dnevni obrok bude izbalansiran sukladno fazi laktacije i visini proizvodnje, voditi računa o prvotelkama (još rastu), pratiti izvještaje kontrole mliječnosti, koristiti sjeme bikova koji garantiraju kvalitetan rasplodni pomladak (parametri kvalitete mlijeka i fenotipa životinje), uzgojem rasplodnog podmlatka osigurati vlastiti remont stada te ostvariti jedan dio prihoda prodajom kvalitetnih junica za rasplod.

·         zoohigijena:poboljšati mikroklimu adaptacijom postojećih objekata (ulaganja kroz mjere RR), korekcija papaka dva puta godišnje, prilagoditi kapacitete skladištenja gnoja, organizirati ispuste tamo gdje postoje mogućnosti.

·         mužnja i muzni uređaji: način mužnje prilagoditi kapacitetu farme, redovni (dnevni, mjesečni i godišnji), pregled stanja muzne opreme, pravilna higijena, izlučivanje krava zaraženih kliničkim mastitisom, investiranje u izmuzišta i opremu za mužnju (ulaganja kroz mjere RR)

·         mehanizacija na farmi: organiziratispecijalizirane tvrtke za mehanizacijske usluge (koriste se prema principu kontraktora u Europi), strojni prstenovi (gdje je moguće)

·         korištenje obnovljivih izvora energije: proizvodni objekti moraju u što većoj mjeri koristiti mogućnost postizanja veće energetske efikasnosti. Ona značajno doprinosi financijskoj efikasnosti što možemo vidjeti na većini današnjih proizvodnih objekata u susjednim zemljama. Riječ je o korištenju solarne energije i energije bioplina.

·         udruživanje: organiziranje poslovne zadruge, manji inputi, zajednički marketing, mogućnost organiziranja prema tržištu

·         upravitelji (nositelji OPG-a): planirati poslovanje s postavljanjem jasnih poslovnih ciljeva, provođenje plana, analiziranje postignutih rezultata, procjena vanjskog poslovnog okruženja uključujući procjenu rizika, donošenje odluka zahtijeva dodatne vještine i znanje za strateško planiranje na gospodarstvu

·         uloga sabirnog mjesta: bolja organizacija otkupa, uvijeti hlađenja, higijena, edukacija sabirača

·         uloga transporta: korištenje kvalitetne opreme, hladna linija, uzorkovanje, edukacija vozača

·         uloga prerađivača-mljekare: provjera patvorenja, provedba analiza za interne sustave kvalitete

Svako unaprijeđenje proizvodnog lanca – od gospodarstva do mljekare – u bilo kokoj od navedenih tehnoloških područja, dovodi do boljeg poslovnog rezultata farme. Svako od navedenih tehnoloških područja zahtjeva zaseban pristup i sustavno rješavanje. Stručnjaci Savjetodavne službe iz područja stočarstva, ratarstva, zaštite bilja, mehanizacije i ostalih vezanih područja, podržani kolegama s hrvatskih fakulteta vezanih uz poljoprivredu, pozivaju proizvođače da se s povjerenjem obrate kako bi u idućem periodu još intenzivnije radili na poboljšanju proizvodnje – kroz unaprijeđenje navedenih kritičnih točaka u proizvodnji.

Nadolazeće mjere Programa ruralnog razvoja 2014 -2020. omogućavaju ulaganja kojima će se moći postići unaprijeđenja spomenutih tehnoloških područja. Za sva pitanja oko pojedinih mjera i nadolazeće mogućnosti, stručnjaci Savjetodavne službe su svakodnevno na raspolaganju.

 

Pripremi za ispis