Štete od olujnog vjetra na širem području grada Čazme

sume1_2910.jpg

Obilaskom terena utvrđene su i štete u privatnim šumama manjeg i većeg intenziteta. Od vrsta najviše je stradala bukva, zatim hrast kitnjak, obični bagrem, topola i joha. Vjetar je lomio i izvaljivao stabla. Pozivaju se šumoposjednici koji imaju šume na ovom području da izvrše terenski obilazak svojih šuma i ukoliko ima štete da u nadležnoj šumariji ishode doznaku oštećene drvne mase te nakon toga pristupe sanaciji nastale štete. Posebnu pozornos treba obratiti na sigurnost radnika prilikom sječe i izvlačenja obzirom da su izvanjenja stabla u zapetom stanju i treba biti jako oprezan prilikom prereza da ne dođe do povratnog udara i ozljeđivanja radnika. Preporuča se svima koji nisu osposobljeni za rad motornom pilom na siguran način da za ove poslove angažiraju osobe i tvrtke koji su osposobljeni i opremljeni za rad na siguran način. Nakon uklanjanja izvaljenih i polomljenih stabala ukoliko su nastale veće progale potrebno je izršiti pošumljavanje takvih ogoljenih površina. Za sve savjete možete se obratiti najbližem savjetniku za šume šumoposjednika u uredima Savjetodavne službe.

 sume2_2910.jpg

Hrvoje Gusić, dipl. ing. šum.
stručni savjetnik za šume

Pripremi za ispis